ODA MECLİSİNİN GÖREVLERİ

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu uyarınca; Oda meclisi, meslek gruplarınca dört yıl için seçilecek üyelerden oluşur. Meslek komiteleri beş kişiden oluşan gruplarda ikişer, yedi kişiden oluşan gruplarda üçer, dokuz kişiden oluşan gruplarda dörder, onbir kişiden oluşan gruplarda beşer meclis üyesi seçilir.

Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir. Meclis, kendi üyeleri arasından dört yıl için başkan ile bir veya iki başkan yardımcısı seçer. Meclis üyeliğine seçilen gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri, aynı faaliyet alanında bulunan odalar ve borsaların meclisleri ile 17.7.1964 tarihli ve 507 sayılı Kanuna göre kurulmuş odaların ancak birinde görev alabilirler. Meclis başkanı ve yardımcıları yönetim kurulu ve disiplin kurulu başkan ve üyeliğine seçilemezler. (İptal beşinci fıkra: Anayasa Mahkemesi’nin 10/1/2013 tarihli ve E.: 2012/128, K.: 2013/7 sayılı Kararı ile.) (1) (1) Bu fıkranın yürürlüğü, Anayasa Mahkemesi’nin 10/1/2013 tarihli ve E.: 2012/128, K.: 2013/1 (Yürürlüğü Durdurma) Kararı ile İptal Kararının Resmi Gazete’de yayımlanacağı tarihe kadar durdurulmuş olup, sözkonusu Karar 23/3/2013 tarihli ve 28596 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

ODA MECLİSİNİN GÖREVLERİ ŞUNLARDIR:

1. Oda yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini seçmek.

2. Kendi üyeleri arasından Birlik genel kurulu delegelerini seçmek

3.Yönetim kurulu tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak

4. Uyulması zorunlu meslekî kararlar almak

5. Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit ve ilân etmek

6. Aylık mizanı ve aktarma taleplerini incelemek ve onaylamak

7. Üyeleri arasında veya üyelerin yapmış oldukları sözleşmede yer alması halinde bu sözleşmelerle ilgili olarak çıkan ihtilafları çözmek üzere tahkim müesseseleri kurmak, mahkemeler tarafından istenecek hakem ve bilirkişi listelerini onaylamak

8. Odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin kurulu tarafından teklif edilecek cezaları karara bağlamak

9. Yıllık bütçe ve kesin hesapları onaylamak ve yönetim kurulunu ibra etmek, sorumluluğu görülenler hakkında takibat işlemlerini başlatmak

10.Taşınmaz mal almaya, satmaya, inşa, ifraz, tevhit ve rehin etmeye, ödünç para almaya, kamulaştırma yapmaya, okul ve derslik yapmaya, bu Kanun hükümleri çerçevesinde şirket ve vakıf kurmaya veya kurulu şirketlere ortak olmaya karar vermek

11. Oda iç yönergesini kabul etmek ve Birliğin onayına sunmak

12. Yönetim kurulunca odaya kayıt zorunluluğuna veya üyelerin derecelerine ilişkin olarak verilecek kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve kesin karara bağlamak

13. Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları ve danışma kurulları kurmak

14. Yurt içi ve yurt dışı sınaî, ticarî ve ekonomik kuruluşlara üye olmak ve kongrelerine delege göndermek

15. Tahsili imkânsızlaşan alacakların takibinden vazgeç-me veya ölen, ticareti terk eden ve odaya olan aidat borçlarını, yangın, sel, deprem ve benzeri tabiî afetler gibi, iradesi dışında meydana gelen mücbir sebeplerden dolayı ödeme güçlüğü içinde olan üyelerin aidat borçlarının ve gecikme zamlarının affı ve/veya yeniden yapılandırılmaları ile oda veya üyeler adına açılacak davalar konusunda yönetim kurulundan gelen teklifleri inceleyip karara bağlamak ve gerekli gördüğünde bu yetkisini yönetim kuruluna devretmek

16. Oda çalışmalarına veya Türk ekonomik hayatına önemli hizmetler vermiş kimselere meclisin üye tam sayısının üçte ikisinin kararıyla şeref üyeliği vermek

17. İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 • Yusuf Dereli

   Meclis Başkanı

   • Efes Harabeleri Alt Kapı No: 11 35920 Selçuk - İzmir
   • 0 (232) 892 27 49
   • yusufdereli@selcukticaretodasi.org.tr
 • Volkan Tabak

   Meclis Başkan Yardımcısı

   • İsabey Mh. Tabak Cd. No: 3 Selçuk - İzmir
   • 0 (232) 892 62 62
   • volkantabak@selcukticaretodasi.org.tr
 • Ümüt Yolcu

   Meclis Katip Üyesi

   • umutyolcu@selcukticaretodasi.org.tr
 • Zeki Yeni

   Meclis Üyesi

   • Atatürk Mah. Cengiz Topel Cad. No:8 Selçuk-İzmir
   • 0 (232) 892 68 00
   • 0 (232) 892 86 23
   • zekiyeni@selcukticaretodasi.org.tr
 • Koray Yolcu

   Meclis Üyesi

   • Atatürk Mah. Efes Sanayi Sitesi A Blok No:2-3-4 Selçuk - İzmir
   • 0 (232) 892 66 50
   • 0 (232) 892 66 79
   • korayyolcu@selcukticaretodasi.org.tr
 • Tamsuer Gültekin

   Meclis Üyesi

   • Atatürk Mh. 1018 Sk. No: 6/A Selçuk - İzmir
   • 0 (232) 892 30 52
   • tamsuergultekin@selcukticaretodasi.org.tr
 • Mustafa Ünsal

   Meclis Üyesi

   • Cumhuriyet Mah. Sabri Aktepe Cad. No:20
   • 0 (232) 892 62 11
   • 0 (232) 892 82 80
   • mustafaunsal@selcukticaretodasi.org.tr
 • Mustafa Kırıtak

   Meclis Üyesi

   • Atatürk Mh. 3. Pazaryeri Sk. No: 2/1 Selçuk - İzmir
   • 0 (232) 892 01 41
   • 0 (232) 892 75 65
   • mustafakiritak@selcukticaretodasi.org.tr
 • Murat Tabak

   Meclis Üyesi

   • İsabey Mah.Tabaklar Cad.No:2 Selçuk - İzmir
   • 0 (232) 892 62 62
   • 0 (232) 892 73 49
   • murattabak@selcukticaretodasi.org.tr
 • Levent Karavan

   Meclis Üyesi

   • Cumhuriyet Mh. 5012 Sk. No: 20 Selçuk - İzmir
   • 0 (232) 892 39 04
   • leventkaravan@selcukticaretodasi.org.tr
 • İsmail Karahan

   Meclis Üyesi

   • İsabey Mh. 2050 Sk. Toptancı Hal Binası No: 2/5 Selçuk - İzmir
   • 0 (232) 892 45 03
   • ismailkaran@selcukticaretodasi.org.tr
 • İlkay Gülgün

   Meclis Üyesi

   • İstiklas Mh. No: 7 Şirince Köyü Selçuk - İzmir
   • 0 (232) 898 31 33
   • 0 (232) 898 31 40
   • ilkangulgun@selcukticaretodasi.org.tr
 • Hasan Uysal

   Meclis Üyesi

   • Atatürk Mh. 1007 Sk. No: 1/ A Selçuk / İzmir
   • 0 (232) 892 95 47
   • 0 (232) 892 03 96
   • hasanuysal@selcukticaretodasi.org.tr
 • Cumhur Yelken

   Meclis Üyesi

 • Alpaslan Coşkun

   Meclis Üyesi

   • Atatürk Mh. St. Jean Cd. No: 1 K:2 Selçuk - İzmir
   • 0 (232) 892 21 97
   • 0 (232) 892 25 00
   • alpaslancoskun@selcukticaretodasi.org.tr