20.01.2014 tarihinden itibaren Ticaret Sicil işlemleri http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ üzerinden yapılmaktadır.Mersis üzerinden başvuru yapıldıktan sonra aşağıdaki evraklarla Müdürlüğümüze müracaat edilmelidir.

Gerekli evraklar Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne ve Oda Sicil Müdürlüğü'ne olmak üzere 2 takım halinde ve aynı anda teslim edilmesi gerekmektedir.

  TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1. Dilekçe (Tüm Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış),

  2. Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Tüm Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış),

  3. 1 adet Noter onaylı şirket sözleşmesi,

  4. Tüm Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış “Mersis' ten alınan Şirket Kuruluş Dilekçesi ve Bildirim Formu (5 adet),

  5. Kurucular Beyanı (Tüm kurucular tarafından imzalanmış. 2 adet )

  6. Nakdi sermayenin %25'nin ödendiğine dair banka mektubu ve dekontu,

  7. Sermayenin onbinde dördünün Rekabet Kurumunun T.Halk Bankası A.Ş.Ankara Kurumsal Şubesinde bulunan 80000011 nolu hesabına( IBAN: TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11 ) yatırıldığını gösteren kaşeli ve imzalı banka dekontu,

  8. Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları,

  9. Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı,

  10. Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge,

  11. Ayın ve işletmenin devir alınmasına ilişkin olanlar da dâhil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler,

  12. Kuruluşu Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı,

  13. Pay sahipleri dışından seçilen yönetim kurulu üyelerinin görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı beyan belgesi,

   

  Bu belgelerde;

  a) Yönetim Kuruluna seçilen kişiler T.C. uyruklu ise; Uyruğu, T.C. Kimlik Numarası, Yerleşim Yeri,

  b)Yönetim Kuruluna seçilen kişiler yabancı uyruklu ise; Vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası yer almalıdır. (Yönetim 

  kuruluna seçilen yabancı uyruklu kişi bu belgeye ek olarak; noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl) ve varsa noter onaylı oturma veya çalışma izin belgesi (1 adet asıl),

  14. Bir tüzel kişinin yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin noter onaylı yetkili organ kararı (1 asıl),
  15. Şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilerin ticaret unvanı altında atacakları imzaların noter onaylı örneği. (Tescil talepnamesi  Islak imzalı - 1 adet asıl),

  16.Tüzel kişilik ortak oluyor ise;

  a) Tüzel kişiliğin limited şirket genel kurulunun / anonim şirket yönetim kurulunun alacağı iştirak ve temsilci kararı noter onaylı örneği ( 1 asıl),

  Bu kararda; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.

  b) Tüzel kişiliğin en son anonim şirketin yönetim kurulu / limited şirketin müdür seçimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya şirkete ait noter onaylı imza sirküleri aslı (1 adet),

  c) Tüzel kişiliğin temsilcisinin T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),

  ç) Selçuk  dışında ikamet eden tüzel kişiliğin temsilcisinin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü'nden onaylı ikametgâh belgesi (1 adet asıl),

  d) Tüzel kişiliğin temsilcisinin fotoğrafı (1 adet),

  17. Ortakların, yönetim kurulu üyelerinin, yetkililerin ve yönetim kuruluna seçilen tüzel kişinin gerçek kişi temsilcisinin;

  a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),

  b)Selçuk  dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü'nden onaylı ikametgâh belgesi (1 adet asıl),

  c) Fotoğrafı (1 adet),

   

  ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1. Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Tüm Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış),

  2. 1 adet Noter onaylı şirket esas sözleşmesi (Fotokopi )

  3. Bir tüzel kişinin yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin noter onaylı yetkili organ kararı (1 fotokopi),

  4. Şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilerin ticaret unvanı altında atacakları imzaların noter onaylı örneği (1 fotokopi),

  5. Tüzel kişilik ortak oluyor ise;

  a) Tüzel kişiliğin limited şirket genel kurulunun / anonim şirket yönetim kurulunun alacağı iştirak ve temsilci kararı noter onaylı örneği (1 fotokopi),

  Bu kararda; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.

  b) Tüzel kişiliğin temsilcisinin fotoğrafı (1 adet),

  6. Ortakların, yönetim kurulu üyelerinin, yetkililerin ve yönetim kuruluna seçilen tüzel kişinin gerçek kişi temsilcisinin fotoğrafı (1 adet)

  TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

   

  Başka bir sicil müdürlüğüne kayıtlı şirketin Selçuk Şubesinin açılışı :

  1. Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),

  2. Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),

  3. Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden onaylı, ana sözleşme ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,

  4. Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden onaylı, kuruluşundan itibaren şube açılışına kadar geçen süre içerisinde yapılan tüm değişikliklere ait belgeler ve bunların yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri (Tarih sırasına göre),

  5. Şube açılışı için Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120. maddesine göre düzenlenmiş merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden alınmış belge aslı,

  6. Şube açılışına ilişkin noter onaylı yönetim kurulu karar örneği (1 asıl - 2 fotokopi),

  Bu kararda; şube unvanı, şubenin adresi, şubeyi temsil ve ilzama yetkililerin (Adı, Soyadı, Vatandaşlığı, Yerleşim Yeri, Temsil ve İlzamın şekli,), tahsis edilmiş ise şubeye ayrılmış sermaye, yalnız şubeye ilişkin olan özel hükümler açıkça belirtilecek.

  7. Pay sahipleri dışından seçilen şube yetkililerinin görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı beyan belgeleri,

   

  Bu belgelerde;

  a) Şube yetkilisi seçilen kişiler T.C. uyruklu ise; Uyruğu, T.C. Kimlik Numarası, Yerleşim Yeri,

  b) Şube yetkilisi seçilen kişiler yabancı uyruklu ise; Vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası yer almalıdır. (Şube yetkilisi seçilen yabancı uyruklu kişi bu belgeye ek olarak; noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl) ve varsa noter onaylı oturma veya çalışma izin belgesi (1 adet asıl),

  8. Şube yetkililerinin;

  a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet asıl),

  b) Selçuk dışında ikamet edenlerin muhtardan 

  veya Nüfus Müdürlüğü'nden onaylı ikametgâh belgesi (1 adet asıl),

  c) Fotoğrafı (1 adet),

  9. Şube yetkilisine ait şube unvanı altında düzenlenmiş ve noter tarafından onaylanmış tescil talepnamesi, (Islak imzalı - 1 adet asıl),

   

  Merkezi Selçuk'ta olan şirketin şube açılışı kayıt evrakları:

  1. Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),

  2. Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),

  3. Şube açılışına ilişkin noter onaylı yönetim kurulu karar örneği (1 asıl - 2 fotokopi),

  Bu kararda; şube unvanı, şubenin adresi, şubeyi temsil ve ilzama yetkililerin (Adı, Soyadı, Vatandaşlığı, Yerleşim Yeri, Temsil ve İlzamın şekli,), tahsis edilmiş ise şubeye ayrılmış sermaye, yalnız şubeye ilişkin olan özel hükümler açıkça belirtilecek.

  4. Pay sahipleri dışından seçilen şube yetkililerinin görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı beyan belgeleri,

   

  Bu belgelerde;

  a) Şube yetkilisi seçilen kişiler T.C. uyruklu ise; Uyruğu, T.C. Kimlik Numarası, Yerleşim Yeri,

  b) Şube yetkilisi seçilen kişiler yabancı uyruklu ise; Vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası yer almalıdır. (Şube yetkilisi seçilen yabancı uyruklu kişi bu belgeye ek olarak; noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl) ve varsa noter onaylı oturma veya çalışma izin belgesi (1 adet asıl),

  5. Şube yetkililerinin;

  a)T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi(1 adet ),

  b) Selçuk dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü'nden onaylı ikametgâh belgesi (1 adet asıl),

  c) Fotoğrafı (1 adet),

  6. Şirket yetkililerine ait şube unvanı altında düzenlenmiş ve noter tarafından onaylanmış tescil talepnamesi (Islak imzalı - 1 adet asıl),

   

  ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

   

  Başka bir sicil müdürlüğüne kayıtlı şirketin Selçuk Şubesinin açılışı :

  1. Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi(Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),
  2. Şube açılışına ilişkin noter onaylı yönetim kurulu karar örneği (1 asıl),

  Bu kararda; şube unvanı, şubenin adresi, şubeyi temsil ve ilzama yetkililerin (Adı, Soyadı, Vatandaşlığı, Yerleşim Yeri, Temsil ve İlzamın şekli), tahsis edilmiş ise şubeye ayrılmış sermaye, yalnız şubeye ilişkin olan özel hükümler açıkça belirtilecek.

  3. Şube yetkililerinin fotoğrafı (1 adet),

  4. Şube yetkilisine ait şube unvanı altında düzenlenmiş ve noter tarafından onaylanmış imza beyannamesi (1 fotokopi).

   

  Merkezi Selçuk'ta olan şirketin şube açılışı kayıt evrakları:

  1. Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi(Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),
  2. Şube açılışına ilişkin noter onaylı yönetim kurulu karar örneği (1 asıl),

  Bu kararda; şube unvanı, şubenin adresi, şubeyi temsil ve ilzama yetkililerin (Adı, Soyadı, Vatandaşlığı, Yerleşim Yeri, Temsil ve İlzamın şekli,), tahsis edilmiş ise şubeye ayrılmış sermaye, yalnız şubeye ilişkin olan özel hükümler açıkça belirtilecek.

  3. Şube yetkililerinin fotoğrafı (1 adet),

  4. Şube yetkilisine ait şube unvanı altında düzenlenmiş ve noter tarafından onaylanmış imza beyannamesi (1 fotokopi).

  TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1. Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış),

  2. Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),

  3. Eski Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden onaylı, ana sözleşme ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,

  4. Eski Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden onaylı, kuruluşundan itibaren merkez nakline kadar geçen süre içerisinde yapılan tüm değişikliklere ait belgeler ve bunların yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri (Tarih sırasına göre),

  5. Merkez nakli için Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111. maddesine göre düzenlenmiş eski Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden alınmış belge aslı,

  6.Merkez nakline ilişkin noter onaylı yönetim kurulu kararı (1 asıl),

  7. Şirket sözleşmesinin değişen maddesine ilişkin tadil metni (Bakanlık Temsilcisi ve divan üyelerince imzalı) (1 asıl - 2 fotokopi),

  8. Merkez nakline ilişkin genel kurul toplantı evrakları;

  a) Noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı (ana sözleşmenin değişen maddesinin yeni şekli tam metin olarak yer almalı) (1 asıl - 2 fotokopi),

  b)Hazır Bulunanlar Listesi aslı,

  c) Bakanlık Temsilcisi atama yazısı aslı, (Bakanlık tarafından belirlenecek Bakanlık Temsilcisi bulundurulması zorunlu olan anonim şirketlerde)

  ç) Gündem,

  d) Gündemin yayınlandığı gazete aslı,

  e) Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi,
  9. Bütün ortakların ve yetkililerin;

  a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet ),

  b) Selçuk  dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü'nden onaylı ikametgâh belgesi (1 adet asıl),

  c) Fotoğrafı (1 adet)

  10. Şirket yetkililerine ait ticaret unvanı altında düzenlenmiş ve noter tarafından onaylanmış tescil talepnamesi  (Islak imzalı - 1 adet asıl),

   

  ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1. Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi(Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış),

  2. Merkez nakline ilişkin noter onaylı yönetim kurulu kararı (1 fotokopi),

  3. Şirket sözleşmesinin değişen maddesine ilişki tadil metni (Bakanlık Temsilcisi ve divan üyelerince imzalı) (1 asıl),

  4. Merkez nakline ilişkin Noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı (ana sözleşmenin değişen maddesinin yeni şekli tam metin olarak yer almalı) (1 asıl),

  5. Bütün ortakların ve yetkililerin fotoğrafı (1 adet)

  6. Şirket yetkililerine ait ticaret unvanı altında düzenlenmiş ve noter tarafından onaylanmış tescil talepnamesi  (1 fotokopi),

  TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1.Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış),

  2.Şirket sözleşmesinin değişen maddesine ilişkin yönetim kurulu kararı (1 asıl),

  3. Şirket sözleşmesinin değişen maddesine ilişkin tadil metni (Bakanlık Temsilcisi ve divan üyelerince imzalı) (1 asıl - 2 fotokopi),
  4. Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı,

  5. Değişikliğe ilişkin genel kurul toplantı evrakları;

  a) Noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı (1 asıl - 2 fotokopi),

  b) Hazır bulunanlar listesi aslı,

  c) Bakanlık Temsilcisi atama yazısı aslı, (Bakanlık tarafından belirlenecek Bakanlık Temsilcisi bulundurulması zorunlu olan anonim şirketlerde)

  ç) Gündem,

  d) Gündemin yayınlandığı gazete aslı,

  e) Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi,

  f) Bakanlık iznine tabi olmayan şirketler için internet sitesinde yayınlanması da zorunlu olan yönetim kurulu tarafından karara bağlanmış değişiklik taslağının değiştirilecek mevcut hüküm ile birlikte (eski ve yeni şeklini içerir tadil metni) şirket esas sözleşmesinde gösterilen şekilde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanan gazete aslı,

  6. Genel kurulun şirket sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin kararı, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette ise, imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun alacağı kararın noter onaylı örneği.

   

  ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1. Şirket sözleşmesinin değişen maddesine ilişkin noter onaylı yönetim kurulu kararı (1 fotokopi),

  2. Şirket sözleşmesinin değişen maddesine ilişkin tadil metni (Bakanlık Temsilcisi ve divan üyelerince imzalı) (1 asıl),

  3. Değişikliğe ilişkin Noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı (1 asıl),

  4. Amaç-Konu değişikliği yapılıyor ve ağırlıklı iş konusunda değişiklik var ise; Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde tescil işlemi gerçekleştikten sonra alınacak Ticaret Sicil Tasdiknamesi ile birlikte bağlı bulunduğunuz vergi dairesinden gerekli güncelleme yaptırılır. Güncelleme sonrası aşağıda belirtilen evrakların tamamlanarak Odamıza intikal ettirilmesi gerekmektedir.

  a) Meslek Grup Değişikliği Dilekçesi (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış),

  b) Vergi dairesinden yeni nace kodunu gösteren vergi levhası fotokopisi.

  TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1.Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış),
  2. Genel kurul toplantı evrakları;

  a) Noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı (1 asıl - 2 fotokopi),

  b) Hazır Bulunanlar Listesi aslı,

  c) Bakanlık Temsilcisi atama yazısı aslı (Bakanlık tarafından belirlenecek Bakanlık Temsilcisi bulundurulması zorunlu olan anonim şirketlerde),

  ç) Gündem,

  d)Gündemin yayınlandığı gazete aslı,

  e) Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi,

  3. Genel Kurul Kararı ile seçilen Yönetim Kurulunun görev dağılımı, temsil ve ilzama ilişkin noter onaylı yönetim kurulu karar örneği (1 asıl - 2 fotokopi),doğrultusunda düzenlenen tarih ve sayısı olan bir iç yönergenin tescil ve ilan edilmesi sonrasında atanabilecektir.
   

  Yasa maddeleri doğrultusunda;

  1. Yönetim kurulunun yetki devrine ilişkin iç yönerge düzenleyebilmesi, bu konuda esas sözleşmede hüküm bulunmasına bağlıdır. Şirketin Esas sözleşmesinde bu konuda bir madde yoksa öncelikle esas sözleşme değişikliği yapılarak tescil ettirilmelidir. Esas sözleşme tadili, iç yönerge ile eş zamanlı olarak da tescil ve ilan edilebilir.
  2. Tarih ve sayısı olan iç yönergenin yönetim kurulu tarafından hazırlanması ve yapılacak tescil taleplerinde iç yönergenin kabulüne ilişkin yönetim kurulunca alınan kararın noter onaylı bir suretinin müdürlüğümüze ibraz edilmesi gerekmektedir. Yönetim Kurulunca hazırlanan iç yönergenin bütün sayfalarının yine şirket yönetim kurulunca imzalanması zorunlu olup, iç yönerge için ayrıca noter onayı aranmamaktadır.
  3. İç yönergede, sadece imza grupları ve yetki çerçevesi gibi hususlar yer almalı, Belirlenen yetkilere atanan kişilerin isimleri kesinlikle yer almamalıdır.
  4. İç yönergeyle belirlenen sınırlı yetkilere atanacak kişilerin Ad-Soyad ve T.C.Kimlik Numaraları, iç yönergenin tarih ve sayısına atıf yapılmak suretiyle alınacak Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenmelidir.

   

  Önemli Not: Alınacak olan atama, temsil ve ilzam kararında iç yönergeye atıfta bulunulmalı ancak iç yönergede yer alan yetki kapsamına yer verilmemelidir. Sadece iç yönerge tarih ve sayısına atıf yapılarak iç yönerge içinde geçen yetki sınırlamasına ilişkin ibareler temsil ilzam kararında yazılmamalıdır.

   

  Not: Müdürlüğümüzce tescil ve ilan edilmiş iç yönergede herhangi bir değişiklik yapılması veya mevcut iç yönergeye ilavelerin yapılacak olması halinde, ayrı tarih ve sayı ile düzenlenmiş yeni bir iç yönergenin tescil ve ilan edilmesi gerekmektedir.


  4. Pay sahipleri dışından seçilen yönetim kurulu üyelerinin görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı beyan belgesi,

  Bu belgelerde;

  a) Yönetim Kuruluna seçilen kişiler T.C. uyruklu ise; Uyruğu, T.C. Kimlik Numarası, Yerleşim Yeri,

  b)Yönetim Kuruluna seçilen kişiler yabancı uyruklu ise; Vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası yer almalıdır. (Yönetim kuruluna seçilen yabancı uyruklu kişi bu belgeye ek olarak; noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl) ve varsa noter onaylı oturma veya çalışma izin belgesi (1 adet asıl),

  5. Bir tüzel kişinin yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin noter onaylı yetkili organ kararı (1 asıl),
  6.Yeni yönetim kurulu üyelerinin, yetkililerin ve yönetim kuruluna seçilen tüzel kişinin gerçek kişi temsilcisinin;

  a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet ),

  b) Selçuk'ta ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü'nden onaylı ikametgâh belgesi (1 adet asıl),

  c) Fotoğrafı (1 adet),

  d) Şirket yetkililerine ait ticaret unvanı altında düzenlenmiş ve noter tarafından onaylanmış imza beyannamesi, (Islak imzalı - 1 adet asıl), 
   

  Not: Yönetim Kuruluna tüzel kişiliğin seçilmesi halinde ticaret unvanı altında düzenlenmiş ve noter tarafından onaylanmış olan imza beyanı; Atama yapılan asıl şirket unvanı altında yönetim kurulu üyeliğine seçilen tüzel kişiliğin unvanı ve şirket adına gerçek kişi temsilcinin adı-soyadı yer alır şekilde düzenlenmelidir. 
  “Örnek: A Temizlik…. Anonim Şirketi yönetim kurulu üyesi B İnşaat ……Ltd.Şti. adına Gerçek kişi temsilcisi Adı-Soyadı”

  Şirketlerde Sınırlı Yetkiye İlişkin İç Yönerge Uygulaması(6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu madde 367 – madde 371) 
  Şirketleri, her hususta münferiden veya müştereken temsil edeceklerin yetkileri Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Kararı veya Genel Kurul Kararı ile alınabilecektir.


  Ancak temsile ilişkin konular veya para yönünden yapılacak sınırlama ile atanacak yetkililer, Kanunun deyimiyle “temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, 367 nci maddeye göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları atanamaz. Bu fıkra uyarınca yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir.” Hükmü 

   

   

  ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1. Noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı (1 asıl),

  2. Genel Kurul Kararı ile seçilen Yönetim Kurulunun görev dağılımı, temsil ve ilzama ilişkin noter onaylı yönetim kurulu karar örneği (1 asıl).

  3. Bir tüzel kişinin yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin noter onaylı yetkili organ kararı (1 fotokopi),

  4.Yeni yönetim kurulu üyelerinin, yetkililerin ve yönetim kuruluna seçilen tüzel kişinin gerçek kişi temsilcisinin fotoğrafı (1 adet),
  5. Şirket yetkililerine ait ticaret unvanı altında düzenlenmiş ve noter tarafından onaylanmış imza beyannamesi (1 fotokopi).

  Not: Yönetim Kuruluna tüzel kişiliğin seçilmesi halinde ticaret unvanı altında düzenlenmiş ve noter tarafından onaylanmış olan imza beyanı; Atama yapılan asıl şirket unvanı altında yönetim kurulu üyeliğine seçilen tüzel kişiliğin unvanı ve şirket adına gerçek kişi temsilcinin adı-soyadı yer alır şekilde düzenlenmelidir. 
  “Örnek: A Temizlik…. Anonim Şirketi yönetim kurulu üyesi B İnşaat ……Ltd.Şti. adına Gerçek kişi temsilcisi Adı-Soyadı”

  Şirketlerde Sınırlı Yetkiye İlişkin İç Yönerge Uygulaması
  (6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu madde 367 – madde 371) 
  Şirketleri, her hususta münferiden veya müştereken temsil edeceklerin yetkileri Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Kararı veya Genel Kurul Kararı ile alınabilecektir.


  Ancak temsile ilişkin konular veya para yönünden yapılacak sınırlama ile atanacak yetkililer, Kanunun deyimiyle “temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, 367 nci maddeye göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları atanamaz. Bu fıkra uyarınca yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir.” Hükmü doğrultusunda düzenlenen tarih ve sayısı olan bir iç yönergenin tescil ve ilan edilmesi sonrasında atanabilecektir.


  Yasa maddeleri doğrultusunda;

  1. Yönetim kurulunun yetki devrine ilişkin iç yönerge düzenleyebilmesi, bu konuda esas sözleşmede hüküm bulunmasına bağlıdır. Şirketin Esas sözleşmesinde bu konuda bir madde yoksa öncelikle esas sözleşme değişikliği yapılarak tescil ettirilmelidir. Esas sözleşme tadili, iç yönerge ile eş zamanlı olarak da tescil ve ilan edilebilir.
  2. Tarih ve sayısı olan iç yönergenin yönetim kurulu tarafından hazırlanması ve yapılacak tescil taleplerinde iç yönergenin kabulüne ilişkin yönetim kurulunca alınan kararın noter onaylı bir suretinin Ticaret Siciline ibraz edilmesi gerekmektedir. Yönetim Kurulunca hazırlanan iç yönergenin bütün sayfalarının yine şirket yönetim kurulunca imzalanması zorunlu olup, iç yönerge için ayrıca noter onayı aranmamaktadır.
  3. İç yönergede, sadece imza grupları ve yetki çerçevesi gibi hususlar yer almalı, Belirlenen yetkilere atanan kişilerin isimleri kesinlikle yer almamalıdır.
  4. İç yönergeyle belirlenen sınırlı yetkilere atanacak kişilerin Ad-Soyad ve T.C.Kimlik Numaraları, iç yönergenin tarih ve sayısına atıf yapılmak suretiyle alınacak Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenmelidir.

   

  Önemli Not: Alınacak olan atama, temsil ve ilzam kararında iç yönergeye atıfta bulunulmalı ancak iç yönergede yer alan yetki kapsamına yer verilmemelidir. Sadece iç yönerge tarih ve sayısına atıf yapılarak iç yönerge içinde geçen yetki sınırlamasına ilişkin ibareler temsil ilzam kararında yazılmamalıdır.
   

  Not: Tescil ve ilan edilmiş iç yönergede herhangi bir değişiklik yapılması veya mevcut iç yönergeye ilavelerin yapılacak olması halinde, ayrı tarih ve sayı ile düzenlenmiş yeni bir iç yönergenin tescil ve ilan edilmesi gerekmektedir.

  TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1.Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış),

  2. Genel kurul toplantı evrakları;

  a) Noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı (1 asıl - 2 fotokopi),

  (GENEL KURULDA TESCİLE TABİ BİR HUSUS BULUNMAMASI HALİNDE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞINDAN 1 ASIL SUNULUR.)

  b) Hazır Bulunanlar Listesi aslı,

  c) Bakanlık Temsilcisi atama yazısı aslı (Bakanlık tarafından belirlenecek Bakanlık Temsilcisi bulundurulması zorunlu olan anonim şirketlerde),

  ç) Gündem,

  d) Gündemin yayınlandığı gazete aslı,

  e) Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi,

   

  BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNDURMA ZORUNLULUĞU OLAN ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL TOPLANTILARI

  “Bakanlık Temsilcisi” bulundurma zorunluluğu bulunan anonim şirket genel kurul toplantıları, 28.11.2012 tarih ve 28481 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” m.32'de düzenlenmiştir. Buna göre; aşağıdaki anonim şirket genel kurul toplantılarında “Bakanlık Temsilcisi”nin bulunması zorunludur:

  1- Kuruluş ve esas sermaye değişikliği bakanlık iznine tâbi olan şirketlerin bütün genel kurul toplantılarında (Buna göre; bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, tüketici finansmanı ve kart hizmetleri şirketleri, varlık yönetim şirketleri, sigorta şirketleri, anonim şirket şeklinde kurulan holdingler, döviz büfesi işleten şirketler, umumi mağazacılıkla uğraşan şirketler, tarım ürünleri lisanslı depoculuk şirketleri, ürün ihtisas borsası şirketleri, bağımsız denetim şirketleri, gözetim şirketleri, teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tâbi şirketler ile serbest bölge kurucusu ve işleticisi anonim şirketlerin genel kurullarına, “Bakanlık Temsilcisi”nin katılımı zorunlu olacaktır.)

  2-Genel kurullarında elektronik ortamda katılım sistemini uygulayan şirketlerin genel kurul toplantılarında

  3- Yurt dışında yapılacak bütün genel kurul toplantılarında

  4- Yurt dışında yapılacak bütün imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantılarında

  5- Gündeminde, sermayenin artırılması veya azaltılması bulunan genel kurul toplantılarında

  6- Gündeminde, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi veya kayıtlı sermaye sisteminden çıkılması, kayıtlı sermaye sistemi tavanının artırılmasına ilişkin konular bulunan genel kurul toplantılarında

  7- Gündeminde, faaliyet konusunun değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği bulunan genel kurul toplantılarında

  8- Gündeminde, birleşme, bölünme veya tür değişikliği konuları bulunan genel kurul toplantılarında

   

  ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1. Noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı (1 asıl).

   

  BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNDURMA ZORUNLULUĞU OLAN ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL TOPLANTILARI

  “Bakanlık Temsilcisi” bulundurma zorunluluğu bulunan anonim şirket genel kurul toplantıları, 28.11.2012 tarih ve 28481 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” m.32'de düzenlenmiştir. Buna göre; aşağıdaki anonim şirket genel kurul toplantılarında “Bakanlık Temsilcisi”nin bulunması zorunludur:

   

  1- Kuruluş ve esas sermaye değişikliği bakanlık iznine tâbi olan şirketlerin bütün genel kurul toplantılarında (Buna göre; bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, tüketici finansmanı ve kart hizmetleri şirketleri, varlık yönetim şirketleri, sigorta şirketleri, anonim şirket şeklinde kurulan holdingler, döviz büfesi işleten şirketler, umumi mağazacılıkla uğraşan şirketler, tarım ürünleri lisanslı depoculuk şirketleri, ürün ihtisas borsası şirketleri, bağımsız denetim şirketleri, gözetim şirketleri, teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tâbi şirketler ile serbest bölge kurucusu ve işleticisi anonim şirketlerin genel kurullarına, “Bakanlık Temsilcisi”nin katılımı zorunlu olacaktır.)

  2-Genel kurullarında elektronik ortamda katılım sistemini uygulayan şirketlerin genel kurul toplantılarında

  3- Yurt dışında yapılacak bütün genel kurul toplantılarında

  4- Yurt dışında yapılacak bütün imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantılarında

  5- Gündeminde, sermayenin artırılması veya azaltılması bulunan genel kurul toplantılarında

  6- Gündeminde, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi veya kayıtlı sermaye sisteminden çıkılması, kayıtlı sermaye sistemi tavanının artırılmasına ilişkin konular bulunan genel kurul toplantılarında

  7- Gündeminde, faaliyet konusunun değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği bulunan genel kurul toplantılarında

  8- Gündeminde, birleşme, bölünme veya tür değişikliği konuları bulunan genel kurul toplantılarında.

  TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

   

  ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

   

  1.Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış),

  2.Adres değişikliğine ilişkin noter onaylı yönetim kurulu karar örneği (1 asıl - 2 fotokopi

   

  1.Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış),

  2. Adres değişikliğine ilişkin noter onaylı yönetim kurulu karar örneği (1 fotokopi).

  TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1. Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış),

  2.Şirket sözleşmesinin değişen maddesine ilişkin yönetim kurulu kararı (1 asıl - 2 fotokopi),

  3. Şirket sözleşmesinin değişen maddesine ilişkin tadil metni (Bakanlık Temsilcisi ve divan üyelerince imzalı) (1 asıl - 2 fotokopi),
  4. Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı,

  5. Esas sermaye sisteminde sermaye artırımına ilişkin genel kurul kararının, kayıtlı sermaye sisteminde ise yönetim kurulu kararının noter onaylı örneği,

  Sermaye artırımına ilişkin genel kurul toplantı evrakları;

  a) Noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı (1 asıl - 2 fotokopi),

  b) Hazır Bulunanlar Listesi aslı,

  c) Bakanlık Temsilcisi atama yazısı aslı, (Bakanlık tarafından belirlenecek Bakanlık Temsilcisi bulundurulması zorunlu olan anonim şirketlerde)

  ç) Gündem,

  d) Gündemin yayınlandığı gazete aslı,

  e) Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi,
  6. Sermaye artırımının türüne göre yönetim kurulunca düzenlenmiş beyan,

  7. Konulan ayni sermaye ile sermaye artırımı sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları,

  8. Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı,

  9. Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge,

  10. Sermaye artırımının iç kaynaklardan yapılması halinde, iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğunu doğrulayan genel kurul tarafından onaylanmış yıllık bilançosuna bağlı olarak düzenlenen YMM veya SMMM raporu ve faaliyet belgesi aslı,

  Bilançoda sermayeye eklenmesine mevzuatın izin verdiği fonların bulunması halinde, bu fonlar sermayeye dönüştürülmeden, sermaye taahhüt edilmesi yolu ile sermaye artırılamaz.

  Bu fonlarla birlikte aynı anda ve aynı oranda taahhüt yolu ile sermaye artırımı yapılabilir.

  Sermaye artırımı esnasında verilecek YMM veya SMMM raporunda fonların sermayeye dönüştürüldüğü ya da bilançoda bu fonların mevcut olmadığının belirtilmesi gerekmektedir.
  11. Rüçhan haklarının sınırlandırılması veya kaldırılmasının gerekçelerini, yeni payların primli ve primsiz çıkarılmasının sebeplerini, primin nasıl hesaplandığını gösterir yönetim kurulu raporu,

  12. Pay bedellerinin Kanunda veya şirket sözleşmesinde öngörülmüş bulunan en az tutarının Kanuna uygun olarak bankaya yatırıldığını gösterir banka mektubu ve dekontu

  13. Genel kurulun şirket sözleşmesinin değiştirilmesine, yönetim kuruluna sermayenin artırılması konusunda yetki verilmesine dair kararı ile yönetim kurulunun sermayenin artırılmasına ilişkin kararı imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette ise, imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun alacağı kararın noter onaylı örneği ile genel kurul kararına olumsuz oy verenlerin, en az nisabı oluşturan sayıda imzalarını içeren liste ve ortak bir tebligat adresi,

  14.Artırılan sermayeyi temsil eden payların tamamı değişik esas sözleşmede taahhüt edilmemiş ise iştirak taahhütnamesi,

  15. Eski sermayenin ödendiğine dair YMM veya SMMM raporu ve faaliyet belgesi aslı,

  16. Sermayenin onbinde dördünün Rekabet Kurumunun T.Halk Bankası A.Ş.Ankara Kurumsal Şubesinde bulunan 80000011 nolu hesabına yatırıldığını gösteren kaşeli ve imzalı banka dekontu,

   

  ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1. Şirket sözleşmesinin değişen maddesine ilişkin noter onaylı yönetim kurulu kararı (1 fotokopi),

  2. Şirket sözleşmesinin değişen maddesine ilişkin tadil metni (Bakanlık Temsilcisi ve divan üyelerince imzalı) (1 asıl),

  3. Esas sermaye sisteminde sermaye artırımına ilişkin genel kurul kararının, kayıtlı sermaye sisteminde ise yönetim kurulu kararının noter onaylı örneği,

  Sermaye artırımına ilişkin Noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı (1 fotokopi).

  TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

   

  ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

   

  1. Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış),

  2. Şube kapanışına ilişkin noter onaylı yönetim kurulu karar örneği (1 asıl -2 fotokopi),

  3. Şubenin merkezi başka bir Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden kayıtlı ise;

  Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden onaylı, şirketin en son yönetim kurulu üyelerini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

   

  1. Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış),

  2. Şube kapanışına ilişkin noter onaylı yönetim kurulu karar örneği (1 fotokopi).

  TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  Şirket ana sözleşmesinde hüküm bulunması şartıyla;

  1.Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış),

  2. Müdür atanması, temsil ve ilzama ilişkin noter onaylı yönetim kurulu karar örneği (1 asıl ),

  3. Pay sahipleri dışından seçilen müdürlerin görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı beyan belgesi,

  Bu belgelerde;

  a) Müdürlüğe seçilen kişiler T.C. uyruklu ise; Uyruğu, T.C. Kimlik Numarası, Yerleşim Yeri,

  b)Müdürlüğe seçilen kişiler yabancı uyruklu ise; Vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası yer almalıdır. (Müdürlüğe seçilen yabancı uyruklu kişi bu belgeye ek olarak; noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl) ve varsa noter onaylı oturma veya çalışma izin belgesi (1 adet asıl),

   

  4.Müdürlerin;

  a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet ),

  b) Selçuk dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü'nden onaylı ikametgâh belgesi (1 adet asıl),

  c) Fotoğrafı (1 adet),

  d) Müdürlere ait ticaret unvanı altında düzenlenmiş ve noter tarafından onaylanmış tescil talepnamesi, (Islak imzalı - 1 adet asıl),

   

  ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  Şirket ana sözleşmesinde hüküm bulunması şartıyla;

  1.Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış),

  2. Müdür atanması, temsil ve ilzama ilişkin noter onaylı yönetim kurulu karar örneği (1 fotokopi),

  3. Müdürlerin fotoğrafı (1 adet),

  4. Müdürlere ait ticaret unvanı altında düzenlenmiş ve noter tarafından onaylanmış tescil talepnamesi, (1 fotokopi).

  TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1. Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış),

  2. Tasfiyeye geçilmesine ilişkin genel kurul toplantı evrakları;

  a) Noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı (1 asıl - 2 fotokopi),

  b)Hazır Bulunanlar Listesi aslı,

  c) Bakanlık Temsilcisi atama yazısı aslı, (Bakanlık tarafından belirlenecek Bakanlık Temsilcisi bulundurulması zorunlu olan anonim şirketlerde),

  ç) Gündem,

  d) Gündemin yayınlandığı gazete aslı,

  e) Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi,

  3. Tasfiyeye geçiş ve sebebine ilişkin noter onaylıyönetim kurulu karar örneği (1 asıl - 2 fotokopi),

  4. Pay sahipleri dışından seçilen tasfiye memurlarının görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı beyan belgesi,

   

  Bu belgelerde;

  a) Tasfiye Memurluğuna seçilen kişiler T.C. uyruklu ise; Uyruğu, T.C. Kimlik Numarası, Yerleşim Yeri,

  b) Tasfiye Memurluğuna seçilen kişiler yabancı uyruklu ise; Vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası yer almalıdır. (Yönetim kuruluna seçilen yabancı uyruklu kişi bu belgeye ek olarak; noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl) ve varsa noter onaylı oturma veya çalışma izin belgesi (1 adet asıl),

  •Tasfiye Memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye'de bulunması şarttır.

  5. Belirlenen tasfiye memurlarının;

  a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet ),

  b) Selçuk dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü'nden onaylı ikametgâh belgesi (1 adet asıl),

  c) Fotoğrafı (1 adet),

  6. Tasfiye Memurlarının “tasfiye halinde” ibaresinin eklenmiş ticaret unvanı altında atılmış tescil talepnamesi (Islak imzalı - 1 adet asıl),

  7. Değişmesi halinde yeni gelen yönetim kurulu üyelerinin;

  a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet ),

  b) Selçuk dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü'nden onaylı ikametgâh belgesi (1 adet asıl),

  c) Fotoğrafı (1 adet),

  ç) Tasfiye memurlarının “tasfiye halinde” ibaresinin eklenmiş ticaret unvanı altında atılmış imza beyannameleri(Islak imzalı - 1 adet asıl),

  8. Alacaklılara çağrı ilan metni (3 ilan ) (Şirket yetkili tasfiye memurları tarafından imzalı).

  9-Şirketin ulaşamadığı alacaklısı varsa, tasfiyeye giren şirketin en yakın Ziraat bankasında açılmış hesabının IBAN numarası ile şirketin ulaşamadığı Alacaklılarına ilişkin listenin bulunduğu Tasfiye Memuru Beyanı

  (Not: Bankaya yatırılan alacak tutarları ve pay bedelleri ile ilgili alacakları bankaya yatırılan alacaklıların veya ortakların kimlik bilgilerine veya ortakların kimlik bilgilerine ve açılan hesaba ilişkin bilgileri gösterir bu liste en geç bir hafta içerisinde şirket merkezinin bulunduğu Müdürlüğe verilmesi gerekmektedir.)

   

  ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1. Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış),

  2. Tasfiyeye geçilmesine ilişkin Noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı (1 asıl),

  3. Tasfiyeye geçiş ve sebebine ilişkin noter onaylıyönetim kurulu karar örneği (1 asıl),

  •Tasfiye Memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye'de bulunması şarttır.

  4. Belirlenen tasfiye memurlarının fotoğrafı (1 adet),

  5. Tasfiye Memurlarının “tasfiye halinde” ibaresinin eklenmiş ticaret unvanı altında atılmış ve noter tarafından onaylanmış tescil talepnamesi (1 fotokopi),

  6. Değişmesi halinde yeni gelen yönetim kurulu üyelerinin

  a) Fotoğrafı (1 adet),

  b) Değişen yönetim kurulu üyelerinin “tasfiye halinde” ibaresinin eklenmiş ticaret unvanı altında atılmış ve noter tarafından onaylanmış tescil talepnamesi (1 fotokopi).