YETKİ VE SORUMLULUKLAR
A.    Yasal Sorumluluklar
 

B.    Sistem Sorumlulukları
1.    ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin kurulması çalışmalarını yürütmek ve çalışmalar hakkında Yönetim Kurulu Başkanına rapor sunmak,
2.    SELÇUK TİCARET ODASI bünyesinde ve dış denetimde kalite konularında üst yönetimi temsil etmek,
3.    Özel durumlarda (Yönetim Kurulunun Yazılı İzni ile) odanın diğer kurumlarla ilişkilerinde de odayı temsil etmek,
4.    Oda Kalite Yönetim Sistemi gereği oluşturulmuş standart şartlarına uygun faaliyetleri denetlemek ve sistemde gördüğü eksiklikleri üst yönetime rapor etmek,
5.    İç denetim planlamasını yapmak ve yürütülmesini sağlamak,
6.    Kalite Yönetimi sisteminin denetimini yapmak,
7.    Bağlı bulunulan TOBB ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen eğitimleri takip etmek, katılımı sağlamak ve etkinliği ölçmek,
8.    Kalite Yönetim Sisteminin “Kalite El Kitabı”nda ve talimatlarda belirtildiği gibi ISO 9001 ve diğer uygulanabilir standartların istekleri doğrultusunda idari vekil olarak üst düzey yetkililer ile birlikte uygulamak,
9.    Kalite Yönetim Sistemi istekleri doğrultusunda gerekli proseslerin oluşturulması, uygulanması, işlerliğinin kontrolü, güncel tutulması, denetimi ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
10.    Kalite Yönetim Sisteminin performansını ve iyileştirme ihtiyaçlarını üst yönetime raporlamak,
11.    Oda çalışanlarında müşteri (üye) odaklılık bilincinin yaygınlaştırılmasını sağlamak ve gerekli çalışmaları koordine etmek,
12.    Kalite Yönetim Sistemi El Kitabı, prosedürlerinin ve iş talimatlarının hazırlanmasını, değişikliklerini, yayın ve dağıtımını diğer bölümlerle birlikte koordine ve takip etmek,
13.    Hizmet verilen konularda hata nedenlerinin sistematik analizinde diğer bölümlerle koordinasyon kurmak,
14.    Odanın kalite hedeflerinin gerçekleşmesini takip etmek,
15.    Müşteri problemlerinin çözülmesini sağlamak ve nedenlerinin ortadan kaldırılması için gereken şartları saptamak,
16.    Odanın verdiği hizmetlerde gerekli kontrolleri yapmak ve yaptırmak, hizmetlerin istenilen kalitede olmasını sağlamak,
17.    Kalite kayıtlarının muhafaza edilmesini sağlamak, veri analizlerini yapmak ve üst yönetime sonuçları raporlamaktan sorumludur.