20.01.2014 tarihinden itibaren Ticaret Sicil işlemleri http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ üzerinden yapılmaktadır.Mersis üzerinden başvuru yapıldıktan sonra aşağıdaki evraklarla Müdürlüğümüze müracaat edilmelidir.

Gerekli evraklar Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne ve Oda Sicil Müdürlüğü'ne olmak üzere 2 takım halinde ve aynı anda teslim edilmesi gerekmektedir.

  Tam bölünmede, şirketin tüm malvarlığı bölümlere ayrılır ve diğer şirketlere devrolunur. Bölünen şirketin ortakları, devralan şirketlerin paylarını ve haklarını iktisap ederler. Tam bölünüp devrolunan şirket sona erer ve unvanı ticaret sicilinden silinir.(TTK 159/1-a)

   

  TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1.Bölünme sözleşmesi ve/veya planının birer örneği ile bunların onayına ilişkin genel kurul kararının noter onaylı örneği(1 asıl),

  2.Bölünme dışından kalan malvarlığının olmadığı bölünmenin tam bölünme olduğu,bölünmede oranların korunup korunmadığı hususları ile bölünmeye katılan diğer şirketlerin unvanları ve kayıtlı olduğu müdürlüklere ilişkin bilgileri içeren beyan

  3.Bölünen şirketin bölünmeye konu olan tapu,gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesi,bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren beyan, Şayet söz konusu hususlar yok ise;özel sicile kaydı gereken mal ve hakların bulunmadığına dair beyan,

  4.Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olunması halinde,bu izin veya uygun görüş yazısı,

  5.Denetime tabi şirketlerde ise yönetim kurulu tarafından onaylanmış son bilanço veya gerektiğinde ara bilanço,

  (Bilanço günüyle bölünme sözleşmesinin imzalandığı tarih ile bilanço günü arasında altı aydan fazla zaman geçmişse veya son 

  bilançonun çıkarıldığı tarihten itibaren şirketin malvarlığında önemli değişiklikler meydana gelmesi halinde birleşmeye katılan şirketler ara bilanço çıkarmak zorundadır.)

  6. Bölünmeye katılan şirketlerin tümü tarafından, ortaklarına inceleme haklarının işaret edildiği, incelenecek hususların ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi(1 adet asıl),

  •Aşağıdaki hususlar genel kurulunda karar alınmasından iki ay önce şirket merkezlerinde,halka açık anonim şirketler ayrıca Sermaye Piyasası Kurulunun uygun gördüğü yerlerde; ortakların incelemesine sunulur;

  a) Bölünme sözleşmesi veya bölünme planı,

  b) Bölünme raporu,

  c) Son üç yılın yılsonu finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporlarını gereğinde ara bilançoları.

  •Küçük ve orta ölçekli şirketlerde inceleme hakkından tüm ortaklar tarafından vazgeçilmesi halinde buna ilişkin belge (Tüm ortaklar tarafından bizzat imzalanmış),

   

  ÖNEMLİ NOT: Küçük ve orta ölçekli şirket olması nedeni ile inceleme hakkından vazgeçilmesi halinde “Küçük ve Orta Ölçekli Şirket olduğunun tespitine ilişkin YMM veya SMMM raporu,

   

  7.Bölünme raporu (Yönetim Organları tarafından imzalı)

  •Küçük ve orta ölçekli şirketlerde birleşme raporunun düzenlenmesinden tüm ortaklar tarafından vazgeçilmesi halinde buna ilişkin belge (Tüm ortaklar tarafından bizzat imzalanmış),

   

  ÖNEMLİ NOT: Küçük ve orta ölçekli şirket olması nedeni ile birleşme raporunun düzenlenmesinden vazgeçilmesi halinde “Küçük ve Orta Ölçekli Şirket olduğunun tespitine ilişkin YMM veya SMMM raporu,

   

  8.Bölünmeye katılan şirketlerin tümü tarafından, alacaklıların alacaklarını bildirmeye ve teminat verilmesini istemelerine dair Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde, yedişer gün arayla üç defa yapılacak ilan.

   

  B)BÖLÜNMEYE KATILAN DİĞER ŞİRKET İÇİN;

  1.Bölünme sözleşmesi ve/veya planının birer örneği ile bunların onayına ilişkin genel kurul kararının noter onaylı örneği

  2.Bölünmeye katılan diğer şirketler tarafından;yeni kuruluş halinde kuruluş belgeleri,

  3.Tam bölünen şirketin bölümlere ayrılmış mal varlığının bölümler itibariyle değerlerinin tespitine şayet bölünen şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı mal varlığının bulunması halinde bunların gerçeğe uygun değerlerinin tespitine, bölünen şirketin bölünen dışında kalan mal varlığının olmadığına ve bölünmede oranların korunup korunmadığına ilişkin ve ekinde şirket yönetim organı tarafından, denetime tabi şirketlerde denetçi tarafından onaylanmış son bilançonun bulunduğu YMM veya SMMM raporu ve müşavirin faaliyet belgesi, ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu,

  4. Bölünen şirketin bölünmeye konu olan tapu,gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesi,bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren beyan, Şayet söz konusu hususlar yok ise;özel sicile kaydı gereken mal ve hakların bulunmadığına dair beyan,

  5.Varsa sermaye artırımına ilişkin belgeler,

  6.Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olunması halinde,bu izin veya uygun görüş yazısı,

  7.Denetime tabi şirketlerde ise yönetim kurulu tarafından onaylanmış son bilanço veya gerektiğinde ara bilanço,

  (Bilanço günüyle bölünme sözleşmesinin imzalandığı tarih ile bilanço günü arasında altı aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarıldığı tarihten itibaren şirketin malvarlığında önemli değişiklikler meydana gelmesi halinde birleşmeye katılan şirketler ara bilanço çıkarmak zorundadır.)

  8 Bölünmeye katılan şirketlerin tümü tarafından, ortaklarına inceleme haklarının işaret edildiği, incelenecek hususların ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi(1 adet asıl),

  •Aşağıdaki hususlar genel kurulunda karar alınmasından iki ay önce şirket merkezlerinde,halka açık anonim şirketler ayrıca Sermaye Piyasası Kurulunun uygun gördüğü yerlerde; ortakların incelemesine sunulur;

  a) Bölünme sözleşmesi veya bölünme planı,

  b) Bölünme raporu,

  c) Son üç yılın yılsonu finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporlarını gereğinde ara bilançoları.

  •Küçük ve orta ölçekli şirketlerde inceleme hakkından tüm ortaklar tarafından vazgeçilmesi halinde buna ilişkin belge (Tüm ortaklar tarafından bizzat imzalanmış),

   

  ÖNEMLİ NOT: Küçük ve orta ölçekli şirket olması nedeni ile inceleme hakkından vazgeçilmesi halinde “Küçük ve Orta Ölçekli Şirket olduğunun tespitine ilişkin YMM veya SMMM raporu,

   

  9.Bölünme raporu (Yönetim Organları tarafından imzalı)

  •Küçük ve orta ölçekli şirketlerde birleşme raporunun düzenlenmesinden tüm ortaklar tarafından vazgeçilmesi halinde buna ilişkin belge (Tüm ortaklar tarafından bizzat imzalanmış),

   

  ÖNEMLİ NOT: Küçük ve orta ölçekli şirket olması nedeni ile birleşme raporunun düzenlenmesinden vazgeçilmesi halinde “Küçük ve Orta Ölçekli 

  Şirket olduğunun tespitine ilişkin YMM veya SMMM raporu,

   

  10.Bölünmeye katılan şirketlerin tümü tarafından, alacaklıların alacaklarını bildirmeye ve teminat verilmesini istemelerine dair Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde, yedişer gün arayla üç defa yapılacak ilan.

  Bölünme raporunda yer alması gereken hususlar; TTK MADDE 169

  Raporda aşağıdaki hususlar hukuki ve ekonomik yönleri ile açıklanır ve gerekçeleri gösterilir;

  1) Bölünmenin amacı ve sonuçları

  2) Bölünme sözleşmesi veya bölünme planı

  3) Payların değişim oranları ve gereğinde ödenecek denkleştirme tutarları, devreden şirket ortaklarının devralan şirketteki haklarına ilişkin açıklamalar

  4) Değişim oranının saptanmasında payların değerlemesine ilişkin özellikler

  5) Varsa, bölünme dolayısı ile ortaklar için doğacak ek ödeme yükümlülükleri, diğer kişisel edimler ve sınırsız sorumlulukları

  6) Bölünmeye katılan şirket türlerinin farklı olması halinde, ortakların yeni tür sebebiyle söz konusu olan yükümlülükleri

  7) Bölünmenin işçiler üzerindeki etkileri ile içeriği, varsa sosyal planın içeriği

  8) Bölünmenin, bölünmeye katılan şirketlerin alacaklıları üzerindeki etkileri

   

  Bölünme sözleşmesi/planında yer alması gereken hususlar;TTK 167

  1) Bölünmeye katılan şirketlerin ticaret unvanları, merkezleri ve türleri 

  2) Bölünmeye esas değerlerin envanterini, taşınmazları, kıymetli evrak ve maddi olmayan malvarlığını tek tek gösteren liste

  3) Payların değişim oranını ve gerektiğinde ödenecek denkleştirme tutarını ve devreden şirketin ortaklarının, devralan şirketteki ortaklık haklarına ilişkin açıklamalar

  4) Varsa; devralan şirketin intifa senedi, oydan yoksun pay ve özel hak sahiplerine tanınan haklar

  5) Şirket paylarının değişim şekli

  6) Şirket paylarının bilanço karına hangi tarihten itibaren hak kazanacakları hususu

  7) Bölünmek suretiyle devreden şirketin işlemlerinin hangi tarihten itibaren devir alan şirketin hesabına yapılmış sayılacağı

  8) Yönetim organlarının üyelerine, müdürlere, yönetim hakkına sahip diğer kişilere ve denetçilere tanınan özel menfaatler

  9) Bölünme sonucu devralan şirkete veya şirketlerle geçen iş ilişkilerinin listesi

  Bölünme sözleşmesinin veya bölünme planının onaylanması için;

  1) Anonim şirketlerde; esas veya çıkarılmış sermayenin çoğunluğunu temsil etmesi şartıyla, genel kurulda mevcut bulunan oyların dörtte üçünün,

  2) Limited şirketlerde; sermayenin en az dörtte üçünü temsil eden paylara sahip olmaları şartıyla, tüm ortakların dörtte üçünün, bir anonim şirket devralınıyorsa ve devralma nedeniyle ek yükümlülük ve kişisel edim yükümlülüğü de öngörülüyorsa veya bunlar mevcut olup ta genişletiliyorsa bütün ortakların oybirliği,

  3) Kooperatiflerde; kullanılan oyların üçte ikisinin, ortaklara ek ödeme veya başka edim yükümlülüğü getiriyorsa, kooperatife kayıtlı tüm ortaklarının dörtte üçünün,

  Olumlu oyu gerekir.

  Bölünme sözleşmesinde, bölünme yoluyla devrolan şirketin işletme konusunda değişiklik öngörülmüşse, bölünme sözleşmesinin veya bölünme planının onaylanması için ayrıca, şirket sözleşmesinin değiştirilmesi için gerekli nisap aranır.

  Oranın korunmadığı bölünmede onama kararı, devreden şirkette oy hakkını haiz ortakların en az yüzde doksanının oyuyla alınabilir

   

  ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

   

  A) BÖLÜNEN ŞİRKET İÇİN;

  1. Bölünme sözleşmesi ve/veya planının birer örneği ile bunların onayına ilişkin genel kurul kararının noter onaylı örneği (1 fotokopi),

  2. Denetime tabi şirketlerde denetçi tarafından diğer şirketlerde ise yönetim kurulu tarafından onaylanmış son bilanço veya gerektiğinde ara bilanço (1 fotokopi),

  (Bilanço günüyle bölünme sözleşmesinin imzalandığı tarih ile bilanço günü arasında altı aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarıldığı tarihten itibaren şirketin malvarlığında önemli değişiklikler meydana gelmesi halinde bölünmeye katılan şirketler ara bilanço çıkarmak zorundadır.)

  3. Bölünme raporu (Yönetim Organları tarafından imzalı) (1 fotokopi).

  •Küçük ve orta ölçekli şirketlerde birleşme raporunun düzenlenmesinden tüm ortaklar tarafından vazgeçilmesi halinde buna ilişkin belge (Tüm ortaklar tarafından bizzat imzalanmış).

   

  B) BÖLÜNMEYE KATILAN DİĞER ŞİRKET İÇİN;

  1. Bölünme sözleşmesi ve/veya planının birer örneği ile bunların onayına ilişkin genel kurul kararının noter onaylı örneği (1 fotokopi),

  2. Bölünmeye katılan diğer şirketler tarafından; yeni kuruluş halinde kuruluş belgeleri,

  3. Varsa sermaye artırımına ilişkin belgeler,

  4. Denetime tabi şirketlerde denetçi tarafından diğer şirketlerde ise yönetim kurulu tarafından onaylanmış son bilanço veya gerektiğinde ara bilanço ( 1 fotokopi),

  (Bilanço günüyle bölünme sözleşmesinin imzalandığı tarih ile bilanço günü arasında altı aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarıldığı tarihten itibaren şirketin malvarlığında önemli değişiklikler meydana gelmesi halinde bölünmeye katılan şirketler ara bilanço çıkarmak zorundadır.)

  5. Bölünme raporu (Yönetim Organları tarafından imzalı) (1 fotokopi).

  •Küçük ve orta ölçekli şirketlerde birleşme raporunun düzenlenmesinden tüm ortaklar tarafından vazgeçilmesi halinde buna ilişkin belge (Tüm ortaklar tarafından bizzat imzalanmış).

   

   

   

  Kısmi bölünmede, bir şirketin malvarlığının bir veya birden fazla bölümü diğer şirketlere devrolunur. Bölünen şirketin ortakları, devralan şirketlerin paylarını ve haklarını iktisap ederler veya bölünen şirket, devredilen malvarlığı bölümlerinin karşılığında devralan şirketlerdeki payları ve hakları elde ederek yavru şirketini oluşturur. .(TTK 159/1-b)

   

  TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

   

  A) BÖLÜNECEK ŞİRKET İÇİN;

  1. Bölünme sözleşmesi ve/veya planının birer örneği ile bunların onayına ilişkin genel kurul kararının noter onaylı örneği (1 asıl),

  2.Kısmi bölünen şirket bakımından sermaye azaltılması yapılmasının söz konusu olduğu hallerde değişik şirket sözleşmesi metni ve buna ilişkin belgeler

  3.Kısmi bölünmede,bölünen şirketin kalan net malvarlığının şirket borçlarını karşılamaya yeterli olduğuna ilişkin tespitin yapıldığı;sermaye azaltılmasına gerek olmaması durumunda ise bu hususun da tespitinin yapıldığı yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ve müşavirin faaliyet belgesi ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu,

  4.Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olunması halinde,bu izin veya uygun görüş yazısı,

  5. Bölünmeye katılan şirketlerin tümü tarafından, ortaklarına inceleme haklarının işaret edildiği, incelenecek hususların ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi(1 adet asıl),

  •Aşağıdaki hususlar genel kurulunda karar alınmasından iki ay önce şirket merkezlerinde,halka açık anonim şirketler ayrıca Sermaye Piyasası Kurulunun uygun 

  gördüğü yerlerde; ortakların incelemesine sunulur;

  a) Bölünme sözleşmesi veya bölünme planı,

  b) Bölünme raporu,

  c) Son üç yılın yılsonu finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporlarını gereğinde ara bilançoları.

  •Küçük ve orta ölçekli şirketlerde inceleme hakkından tüm ortaklar tarafından vazgeçilmesi halinde buna ilişkin belge (Tüm ortaklar tarafından bizzat imzalanmış),

   

  ÖNEMLİ NOT: Küçük ve orta ölçekli şirket olması nedeni ile inceleme hakkından vazgeçilmesi halinde “Küçük ve Orta Ölçekli Şirket olduğunun tespitine ilişkin YMM veya SMMM raporu,

   

  6.Bölünme raporu (Yönetim Organları tarafından imzalı)

  •Küçük ve orta ölçekli şirketlerde birleşme raporunun düzenlenmesinden tüm ortaklar tarafından vazgeçilmesi halinde buna ilişkin belge (Tüm ortaklar tarafından bizzat imzalanmış),

   

  ÖNEMLİ NOT: Küçük ve orta ölçekli şirket olması nedeni ile birleşme raporunun düzenlenmesinden vazgeçilmesi halinde “Küçük ve Orta Ölçekli Şirket olduğunun tespitine ilişkin YMM veya SMMM raporu,

   

  7. Bölünen şirketin bölünmeye konu olan tapu,gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesi,bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren beyan, Şayet söz konusu hususlar yok ise;özel sicile kaydı gereken mal ve hakların bulunmadığına dair beyan,

  8.Bölünmeye katılan şirketlerin tümü tarafından, alacaklıların alacaklarını bildirmeye ve teminat verilmesini istemelerine dair Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde, yedişer gün arayla üç defa yapılacak ilan.

   

  B)BÖLÜNMEYE KATILAN DİĞER ŞİRKET İÇİN;

  1. Bölünme sözleşmesi ve/veya planının birer örneği ile bunların onayına ilişkin genel kurul kararının noter onaylı örneği

  2.Bölünen şirketin kısmi bölünmeye konu olan malvarlığı bölümlerinin değerlerinin tespitine ilişkin; yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ve müşavirin faaliyet belgesi ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu

  3.Varsa sermaye artırıma ilişkin belgeler

  4.Bölünen şirketin bölünmeye konu olan tapu,gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesi,bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren beyan, Şayet söz konusu hususlar yok ise;özel sicile kaydı gereken mal ve hakların bulunmadığına dair beyan,

  5. Bölünmeye katılan şirketlerin tümü tarafından, ortaklarına inceleme haklarının işaret edildiği, incelenecek hususların ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi(1 adet asıl),

  •Aşağıdaki hususlar genel kurulunda karar alınmasından iki ay önce şirket merkezlerinde,halka açık anonim şirketler ayrıca Sermaye Piyasası Kurulunun uygun gördüğü yerlerde; ortakların incelemesine sunulur;

  a) Bölünme sözleşmesi veya bölünme planı,

  b) Bölünme raporu,

  c) Son üç yılın yılsonu finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporlarını gereğinde ara bilançoları.

  •Küçük ve orta ölçekli şirketlerde inceleme hakkından tüm ortaklar tarafından vazgeçilmesi halinde buna ilişkin belge (Tüm ortaklar tarafından bizzat imzalanmış),

   

  ÖNEMLİ NOT: Küçük ve orta ölçekli şirket olması nedeni ile inceleme hakkından vazgeçilmesi 

  halinde “Küçük ve Orta Ölçekli Şirket olduğunun tespitine ilişkin YMM veya SMMM raporu,

   

  6.Bölünme raporu (Yönetim Organları tarafından imzalı)

  •Küçük ve orta ölçekli şirketlerde birleşme raporunun düzenlenmesinden tüm ortaklar tarafından vazgeçilmesi halinde buna ilişkin belge (Tüm ortaklar tarafından bizzat imzalanmış),

   

  ÖNEMLİ NOT: Küçük ve orta ölçekli şirket olması nedeni ile birleşme raporunun düzenlenmesinden vazgeçilmesi halinde “Küçük ve Orta Ölçekli Şirket olduğunun tespitine ilişkin YMM veya SMMM raporu,

   

  7.Yeni kuruluş halinde kuruluş belgeleri

  8.Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olunması halinde,bu izin veya uygun görüş yazısı,

  9.Bölünmeye katılan şirketlerin tümü tarafından, alacaklıların alacaklarını bildirmeye ve teminat verilmesini istemelerine dair Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde, yedişer gün arayla üç defa yapılacak ilan.

   

  ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

   

  A) BÖLÜNECEK ŞİRKET İÇİN;

  1. Bölünme sözleşmesi ve/veya planının birer örneği ile bunların onayına ilişkin genel kurul kararının noter onaylı örneği (1 fotokopi),

  2. Kısmi bölünen şirket bakımından sermaye azaltılması yapılmasının söz konusu olduğu hallerde değişik şirket sözleşmesi metni ve buna ilişkin belgeler,

  3. Bölünme raporu (Yönetim Organları tarafından imzalı) (1 fotokopi).

  •Küçük ve orta ölçekli şirketlerde birleşme raporunun düzenlenmesinden tüm ortaklar tarafından vazgeçilmesi halinde buna ilişkin belge (Tüm ortaklar tarafından bizzat imzalanmış).

   

  B) BÖLÜNMEYE KATILAN DİĞER ŞİRKET İÇİN;

  1. Bölünme sözleşmesi ve/veya planının birer örneği ile bunların onayına ilişkin genel kurul kararının noter onaylı örneği (1 fotokopi),

  2. Varsa sermaye artırıma ilişkin belgeler,

  3. Bölünme raporu (Yönetim Organları tarafından imzalı) (1 fotokopi),

  •Küçük ve orta ölçekli şirketlerde birleşme raporunun düzenlenmesinden tüm ortaklar tarafından vazgeçilmesi halinde buna ilişkin belge (Tüm ortaklar tarafından bizzat imzalanmış),

  4.Yeni kuruluş halinde kuruluş belgeleri.