I.​ YETKİ VE SORUMLULUKLARI

A.​ Yasal Sorumlulukları

1.​  “Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları ile Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelik”de belirlenen usul ve esaslara uygun olarak üyelerin disiplin soruşturmalarını yürütmek

2.​ Üyeler hakkında meclise disiplin ve para cezası verilmesini önermek

B.​ Sistem Sorumlulukları

II.​ VEKALET

A.​ Disiplin Kurulu Başkanı yokluğunda yerine en yaşlı Disiplin Kurulu Üyesi vekalet eder.

III.​ ÜST-AST İLİŞKİLERİ

A.​ Meclise karşı sorumludur.

IV.​ GÖREV PROFİLİ

A.​ Seçim tarihi itibarıyla, tacir ve sanayiciler için ticaret siciline, yeni kurulan oda ve borsalar hariç en az iki yıldan beri oda veya borsaya kayıtlı olmak,

B.​ Gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için seçim günü itibarıyla 25 yaşını doldurmuş ve okur-yazar olmak,

C.​ İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını hükmen yeniden kazanmış olmak,

D.​ Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm olmamak,

E.​ Kanunun 10 uncu ve 32 nci maddeleri uyarınca meslek grubu ve seçmen listelerinden silinmemiş olmak veya Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak suretiyle yeniden meslek grubu ve seçmen listelerine dâhil edilmiş olmak,

F.​ Oda ve borsaya kaydını gerektiren ticari ve sınaî faaliyetten elde edilen kazanç dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak

V.​ RAPORLAMA

A.​ Meclise yazılı ve sözlü rapor verir.

İLGİLİ DOKÜMANLAR

​ Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları ile Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelik

 • Mustafa İşlek

   Disiplin Kurulu Başkanı

 • İbrahim Tomruk

   Disiplin Kurulu Üyesi

 • Yıldan Posta

   Disiplin Kurulu Üyesi

 • Ali Adıgüzel

   Disiplin Kurulu Üyesi

 • Durmuş Turan

   Disiplin Kurulu Üyesi

 • Figen Saçlıoğlu

   Disiplin Kurulu Üyesi