İHALE İLANI

SELÇUK TİCARET ODASI BAŞKANLIĞINDAN

            Odamıza ait 1 Blok Kaba İnşaat ve Dış Sıvanın Yapım İşi Teklif Alma Usulü ile ihale edilecektir.

            1- Odanın;

            a) Adresi                                     : AtatürkMah.1013Sok. No:4/1 Selçuk/İZMİR

            b) Telefon ve Faks Numarası     : 0.232.892 70 10  Fax: 0 232 892 70 09

            c) Elektronik Posta Adresi         : info@selcukticaretodasi.org.tr

            2- İhale Konusu Yapım İşinin;

            a) Niteliği                                  : 1 Blok Hizmet Binası Kaba İnşaat ve Dış Sıva Yapımı.

            b) Yapılacağı Yer                      : İSABEY Mah. 2006 Sok. 3136 ada 1 Parsel

            c) İşin Süresi                             : Yer tesliminden itibaren 180 takvim günüdür.

            3- Tekliflerin;

            a) Teslim Edileceği yer              : Selçuk Ticaret Odası Başkanlığı Atatürk Mh 1013 Sk NO:4/1

            b) Tarihi ve saati                        : 25.12.2019  / 16:00

            c) İhale usulü                             : Kapalı zarf Teklif Alma Usulü.

            4- İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacakkriterler:

            a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

            b) Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Selçuk Ticaret Odası kayıt belgesi,

            1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Selçuk Ticaret Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

            2) Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin kayıtlı bulunduğu Selçuk Ticaret Odasından alınmış, Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

            c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

            1) Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza beyannamesi,

            2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumunu gösterir Ticaret sicil Gazetesinin aslı veya tasdikli örneği ile Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri

            d) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen teklif mektubu,

            e)  İsteklinin adına vekaleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair Noter tasdikli vekaletname ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

            f) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Ortak Girişim Beyannamesi,

           g) İsteklinin Selçuk Ticaret Odasından almış olduğu ihale durum belgesi,

            5- İhale dokümanı Selçuk Ticaret Odası Başkanlığı adresinden 500,00TL karşılığında temin edilebilir ve ihaleye katılmak için ihale dosyasının satın alınması zorunludur.

            6- Teklifler 25 Aralık 2019 Günü, Saat 16:00’ya kadar Selçuk Ticaret Odası Başkanlığına verilecektir.

            7- Selçuk Ticaret Odası ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

             İlan olunur.

                                                                                  Selçuk Ticaret Odası Başkanlığı