20.01.2014 tarihinden itibaren Ticaret Sicil işlemleri http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ üzerinden yapılmaktadır.Mersis üzerinden başvuru yapıldıktan sonra aşağıdaki evraklarla Müdürlüğümüze müracaat edilmelidir.

Gerekli evraklar Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne ve Oda Sicil Müdürlüğü'ne olmak üzere 2 takım halinde ve aynı anda teslim edilmesi gerekmektedir.

  TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1. Dilekçe (Müdürlerin tümü tarafından imzalanmış),

  2. Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 24. maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Müdürlerin tümü tarafından imzalanmış),

  3. 4 adet Noter onaylı şirket sözleşmesi,

  4. Müdürlerin tümü tarafından imzalanmış “Şirket Kuruluş Dilekçe Mersis' ten alınan Şirket Kuruluş Dilekçesi ve Bildirim Formu (5 adet), 

  5. Kurucular Beyanı (Tüm kurucular tarafından imzalanmış)

  6. Pay sahipleri dışından seçilen müdürlerin görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı beyan belgesi,

  Bu belgelerde;

  a) Müdürlüğe seçilen kişiler T.C. uyruklu ise; Uyruğu, T.C. Kimlik Numarası, Yerleşim Yeri,

  b)Müdürlüğe seçilen kişiler yabancı uyruklu ise; Vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası yer almalıdır. (Müdürlüğe seçilen yabancı uyruklu kişi bu belgeye ek olarak; noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl) ve varsa noter onaylı oturma veya çalışma izin belgesi (1 adet asıl),

  7. Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin noter onaylı yetkili organ kararı, ( 1 asıl),

  8.Ortakların ve müdürlerin;

  a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),

  b) Selçuk  dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü'nden onaylı ikametgâh belgesi (1 adet asıl),

  c) Fotoğrafı (1 adet),

  9. Şirket müdürlerinin ticaret unvanı altında atacakları imzaların noter onaylı örneği.(Islak imzalı - 1 adet asıl),

  10. Ayın ve işletmenin devir alınmasına ilişkin olanlar da dâhil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler,

  11. Bir tüzel kişinin müdürlüğe seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin noter onaylı yetkili organ kararı (1 asıl – 1 fotokopi),
  12. Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları,

  13. Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı,

  14. Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge,

  15. Nakdi sermayenin %25'nin ödendiğine dair banka mektubu ve dekontu.

  16. Sermayenin onbindedördünün Rekabet Kurumunun T.Halk Bankası A.Ş.Ankara Kurumsal Şubesinde bulunan 80000011 nolu hesabına yatırıldığını gösteren kaşeli ve imzalı banka dekontu.

  17. Tüzel kişilik ortak oluyor ise;

  a) Tüzel kişiliğin limited şirket genel kurulunun / anonim şirket yönetim kurulunun alacağı iştirak ve temsilci kararı noter onaylı örneği ( 1 asıl),

  Bu kararda; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.

  b) Tüzel kişiliğin en son anonim şirketin yönetim kurulu / limited şirketin müdür seçimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya şirkete ait noter onaylı imza sirküleri aslı (1 adet),

  c) Tüzel kişiliğin temsilcisinin T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),

  ç) Selçuk  dışında ikamet eden tüzel kişiliğin temsilcisinin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü'nden onaylı ikametgâh belgesi (1 adet asıl),

  d) Tüzel kişiliğin temsilcisinin fotoğrafı (1 adet),

  * Limited Şirket müdürlerinin en az birinin mutlaka şirket ortağı olması zorunludur.

   

  ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1. Dilekçe (Müdürlerin tümü tarafından imzalanmış),

  2. Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi(Müdürlerin tümü tarafından imzalanmış),

  3. 1 adet Noter onaylı şirket sözleşmesi,

  4. Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin noter onaylı yetkili organ kararı, (1 fotokopi),

  5. Ortakların ve müdürlerin fotoğrafı (1 adet),

  6. Şirket müdürlerinin ticaret unvanı altında atacakları imzaların noter onaylı örneği (1 fotokopi),

  7. Tüzel kişilik ortak oluyor ise;

  a) Tüzel kişiliğin limited şirket genel kurulunun / anonim şirket yönetim kurulunun alacağı iştirak ve temsilci kararı noter onaylı örneği (1 fotokopi),

  Bu kararda; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.

  b) Tüzel kişiliğin temsilcisinin fotoğrafı (1 adet),

  * Limited Şirket müdürlerinin en az birinin mutlaka şirket ortağı olması zorunludur.

  TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

   

  Başka bir Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne kayıtlı şirketin Selçuk Şubesinin açılışı :

  1. Dilekçe (Müdürler tarafından imzalanmış),

  2. Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Müdürler tarafından imzalanmış),

  3. Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden onaylı, ana sözleşme ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,

  4. Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden onaylı, kuruluşundan itibaren şube açılışına kadar geçen süre içerisinde yapılan tüm değişikliklere ait belgeler ve bunların yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri (Tarih sırasına göre),

  5. Şube açılışı için Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120. maddesine göre düzenlenmiş merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden alınmış belge aslı,

  6. Şube açılışına ilişkin noter onaylı genel kurul karar örneği (1 asıl - 2 fotokopi),

  Bu kararda; şube unvanı, şubenin adresi, şubeyi temsil ve ilzama yetkililerin (Adı, Soyadı, Vatandaşlığı, Yerleşim Yeri, Temsil ve İlzamın şekli, ), tahsis edilmiş ise şubeye ayrılmış sermaye, yalnız şubeye ilişkin olan özel hükümler açıkça belirtilecek.

  7. Pay sahipleri dışından seçilen şube yetkililerinin görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı beyan belgeleri,

   

  Bu belgelerde;

  a) Şube yetkilisi seçilen kişiler T.C. uyruklu ise; Uyruğu, T.C. Kimlik Numarası, Yerleşim Yeri,

  b) Şube yetkilisi seçilen kişiler yabancı uyruklu ise; Vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası yer almalıdır. (Şube yetkilisi seçilen yabancı uyruklu kişi bu belgeye ek olarak; noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl) ve varsa noter onaylı oturma veya çalışma izin belgesi (1 adet asıl),

  8. Şube yetkililerinin;

  a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),

  b) Selçuk dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü'nden onaylı ikametgâh belgesi (1 adet asıl),

  c) Fotoğrafı (1 adet),

  9. Şube yetkilisinin ticaret unvanı altında atacakları imzaların noter onaylı örneği.(Islak imzalı - 1 adet asıl),

   

  Merkezi Selçuk'ta olan şirketin şube açılışı:

  1. Dilekçe (Müdürler tarafından imzalanmış),
  2. Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Müdürler tarafından imzalanmış),

  3. Şube açılışına ilişkin noter onaylı genel kurul karar örneği (1 asıl - 2 fotokopi),

  Bu kararda; şube unvanı, şubenin adresi, şubeyi temsil ve ilzama yetkililerin (Adı, Soyadı, Vatandaşlığı, Yerleşim Yeri, Temsil ve İlzamın şekli, ), tahsis edilmiş ise şubeye ayrılmış sermaye, yalnız şubeye ilişkin olan özel hükümler açıkça belirtilecek.

  4. Pay sahipleri dışından seçilen şube yetkililerinin görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı beyan belgeleri,

   

  Bu belgelerde;

  a) Şube yetkilisi seçilen kişiler T.C. uyruklu ise; Uyruğu, T.C. Kimlik Numarası, Yerleşim Yeri,

  b) Şube yetkilisi seçilen kişiler yabancı uyruklu ise; Vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası yer almalıdır. (Şube yetkilisi seçilen yabancı uyruklu kişi bu belgeye ek olarak; noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl) ve varsa noter onaylı oturma veya çalışma izin belgesi (1 adet asıl),

  5. Şube yetkililerinin;

  a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),

  b) Selçuk dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü'nden onaylı ikametgâh belgesi (1 adet asıl),

  c) Fotoğrafı (1 adet),

  6. Şube yetkilisinin ticaret unvanı altında atacakları imzaların noter onaylı örneği.(Islak imzalı - 1 adet asıl),

   

  ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

   

  Başka bir Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne kayıtlı şirketin Selçuk Şubesinin açılışı :

  1. Dilekçe (Müdürler tarafından imzalanmış),

  2. Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi(Müdürler tarafından imzalanmış),

  3. Şube açılışına ilişkin noter onaylı genel kurul karar örneği (1 asıl),

  Bu kararda; şube unvanı, şubenin adresi, şubeyi temsil ve ilzama yetkililerin (Adı, Soyadı, Vatandaşlığı, Yerleşim Yeri, Temsil ve İlzamın şekli, ), tahsis edilmiş ise şubeye ayrılmış sermaye, yalnız şubeye ilişkin olan özel hükümler açıkça belirtilecek.

  4. Şube yetkililerinin fotoğrafı (1 adet),

  5. Şube yetkilisinin ticaret unvanı altında atacakları imzaların noter onaylı örneği (1 fotokopi),

   

  Merkezi Selçuk'ta olan şirketin şube açılışı:

  1. Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi(Müdürler tarafından imzalanmış),

  2. Şube açılışına ilişkin noter onaylı genel kurul karar örneği (1 asıl),

  Bu kararda; şube unvanı, şubenin adresi, şubeyi temsil ve ilzama yetkililerin (Adı, Soyadı, Vatandaşlığı, Yerleşim Yeri, Temsil ve İlzamın şekli, ), tahsis edilmiş ise şubeye ayrılmış sermaye, yalnız şubeye ilişkin olan özel hükümler açıkça belirtilecek.

  3. Şube yetkililerinin fotoğrafı (1 adet),

  4. Şube yetkilisinin ticaret unvanı altında atacakları imzaların noter onaylı örneği (1 fotokopi),

   

  TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1. Dilekçe (Müdürler tarafından imzalanmış),
  2. Ticaret Sicil Yönetmelinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Müdürler tarafından imzalanmış),

  3. Eski Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden onaylı, ana sözleşme ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,

  4. Eski Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden onaylı, kuruluşundan itibaren merkez nakline kadar geçen süre içerisinde yapılan tüm değişikliklere ait belgeler ve bunların yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri (Tarih sırasına göre),

  5. Merkez nakli için Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111. maddesine göre düzenlenmiş eski Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden alınmış belge aslı,

  6. Merkez nakline ilişkin noter onaylı genel kurul karar örneği (1 asıl),

  7. Şirket sözleşmesinin değişen maddesine ilişkin tadil Metni (1 asıl - 2 fotokopi),

  8. Bütün ortakların ve müdürlerin;

  a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),

  b) Selçuk  dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü'nden onaylı ikametgâh belgesi (1 adet asıl),

  c) Fotoğrafı (1 adet),

  9. Şirket müdürlerinin ticaret unvanı altında atacakları imzaların noter onaylı örneği.(Islak imzalı - 1 adet asıl),

   

  ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1. Dilekçe (Müdürler tarafından imzalanmış),

  2. Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi(Müdürler tarafından imzalanmış),

  3. Merkez nakline ilişkin noter onaylı genel kurul karar örneği (1 fotokopi),

  4. Şirket sözleşmesinin değişen maddesine ilişkin tadil metni (1 asıl),

  5. Bütün ortakların ve müdürlerin fotoğrafı (1 adet),

  6. Şirket müdürlerinin ticaret unvanı altında atacakları imzaların noter onaylı örneği (1 fotokopi),

  TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1.Dilekçe (Müdürler tarafından imzalanmış),

  2. Değişikliğe ilişkin noter onaylı genel kurul karar örneği (1 asıl),

  3. Şirket sözleşmesinin değişen maddesine ilişkin tadil Metni (1 asıl - 2 fotokopi),

   

  ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1. Dilekçe (Müdürler tarafından imzalanmış),

  2. Değişikliğe ilişkin noter onaylı genel kurul karar örneği (1 fotokopi),

  3. Şirket sözleşmesinin değişen maddesine ilişkin tadil metni (1 asıl),

  4. Amaç-Konu değişikliği yapılıyor ve ağırlıklı iş konusunda değişiklik var ise; Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde tescil işlemi gerçekleştikten sonra alınacak Ticaret Sicil Tasdiknamesi ile birlikte bağlı bulunduğunuz vergi dairesinden gerekli güncelleme yaptırılır. Güncelleme sonrası aşağıda belirtilen evrakların tamamlanarak Odamıza intikal ettirilmesi gerekmektedir.

  a) Meslek Grup Değişikliği Dilekçesi (Müdürler tarafından imzalanmış),

  b) Vergi dairesinden yeni nace kodunu gösteren vergi levhası fotokopisi.

  TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1.Dilekçe (Müdürlerin tümü tarafından imzalanmış),

  2. Sermaye artırımına ilişkin noter onaylı genel kurul karar örneği ( 1 asıl),

  3. Şirket sözleşmesinin değişen maddesine ilişkin tadil Metni (1 asıl - 2 fotokopi),

  4. Tüm müdürler tarafından imzalanmış müdürler beyanı

  5. Artırılan nakdi sermayenin %25'inin ödendiğine dair banka dekontu ve banka mektubu.

  6. Eski sermayenin ödendiğine dair YMM veya SMMM raporu ve faaliyet belgesi aslı,

  •Bilançoda sermayeye eklenmesine mevzuatın izin verdiği fonların bulunması halinde, bu fonlar sermayeye dönüştürülmeden, sermaye taahhüt edilmesi yolu ile sermaye artırılamaz.

  •Bu fonlarla birlikte aynı anda ve aynı oranda taahhüt yolu ile sermaye artırımı yapılabilir.

  •Sermaye artırımı esnasında verilecek YMM veya SMMM raporunda fonların sermayeye dönüştürüldüğü ya da bilançoda bu fonların mevcut olmadığının belirtilmesi gerekmektedir.
  7. Sermaye artırımının iç kaynaklardan yapılması halinde, iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğunu doğrulayan genel kurul tarafından onaylanmış yıllık bilançosuna bağlı olarak düzenlenen YMM veya SMMM raporu ve faaliyet belgesi aslı,

  8. Şirket sermayesi ayni sermaye konularak arttırılıyor ise;

  a) Artırılan ayni sermayenin değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları,

  b)Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı,

  c) Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge,
  9. Sermayenin arttırılan kısmının onbindedördününRekabet Kurumunun T.Halk Bankası A.Ş.Ankara Kurumsal Şubesinde bulunan 80000011 nolu hesabına yatırıldığını gösteren kaşeli ve imzalı banka dekontu.

   

  ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1.Dilekçe (Müdürlerin tümü tarafından imzalanmış),

  2. Sermaye artırımına ilişkin noter onaylı genel kurul karar örneği (1 fotokopi),

  3. Şirket sözleşmesinin değişen maddesine ilişkin tadil metni (1 asıl),

  TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1.Dilekçe (Müdürler tarafından imzalanmış),

  2. Hisse devrine ilişkin noter onaylı genel kurul karar örneği (1 asıl - 2 fotokopi),

  3. Noterden düzenlenmiş hisse devir sözleşmesi (1 asıl - 1 fotokopi), (Hisse devir sözleşmesine ilişkin kararlar hisse devir sözleşmesi tarihinden SONRA alınmalıdır.)

  4. Pay geçişinin işlendiği pay defterinin ilgili sayfasının örneği (devir eden ve devir alan ortağın kaydedildiği sayfalar) (1 nüsha),

   

  Pay defteri
  MADDE 9 –

  1.Pay defteri; sermayesi paylara bölünmüş komandit ve limited şirketlerde şirket ortaklarının, anonim şirketlerde pay sahiplerinin kaydedildiği ciltli ve sayfaları müteselsil sıra numaralı defterdir.

  2.Anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde pay defterine, senede bağlanmamış pay ve nama yazılı pay senedi sahipleriyle, intifa hakkı sahipleri kaydedilir. Pay defterine yapılacak kayıtların en az aşağıdaki bilgileri içermesi şarttır:

  Pay sahibinin adı soyadı veya unvanı,

  Pay sahibinin iletişim bilgileri,

  Varsa pay üzerindeki intifa hakkı sahiplerinin adı soyadı veya unvanı ve intifa hakkı sahibi oldukları paylar,

  Varsa intifa hakkı sahiplerinin iletişim bilgileri,

  Payın nominal değeri,

  Sahip olunan pay sayısı ve toplam tutar,

  Payın tertibi,

  Payın edinme tarihi,

  Deftere kayıt tarihi,

  Payın senede bağlanıp bağlanmadığı ve türü,

  Payın edinimi ve devrine ilişkin gerekli açıklamalar.

  3.Payın usulüne uygun olarak devredildiği veya üzerinde intifa hakkı kurulduğu ispat edilmediği sürece, devralan ve intifa hakkı sahibi pay defterine yazılamaz.

  4.Anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde, hamiline yazılı pay senedi sahibi olduğunu ispat edenler ile sadece pay defterinde kayıtlı bulunan kimseler pay sahibi ve intifa hakkı sahibi olarak kabul edilir.

  5.Anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde senede bağlanmamış hamiline yazılı paylar senede bağlanıp, senetlerin pay sahiplerine teslim edildikleri tarihten itibaren 10 gün içerisinde defterde açıklanmak suretiyle pay defterinden silinir.

  6.Limited şirketlerde pay defterine ortakların, adları, adresleri, her ortağın sahip olduğu esas sermaye payının sayısı, esas sermaye paylarının devirleri ve geçişleri itibarî değerleri, grupları ve esas sermaye payları üzerindeki intifa ve rehin hakları sahiplerinin adları ve adresleri yazılır.

  7.Her pay sahibi defterde ayrı bir sayfada izlenir. Payı/pay senedini devralan yeni ortak veya pay sahibi de ayrı bir sayfada izlenir.
  8.Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden takibi yapılan paylara ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile ilgili diğer düzenlemeler saklıdır.

  5. Hisse devir kararında sermayenin kısmen veya tamamen ödendiğinin beyan edilmesi zorunlu değildir; ancak, kararda belirtilmesi durumunda sermayenin ödendiğinin tespitine ilişkin YMM veya SMMM raporu ve faaliyet belgesi aslı,

  6. Şirkete devir neticesinde yeni ortaklar giriyorsa yeni ortakların;

  a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),

  b) Selçuk dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü'nden onaylı ikametgâh belgesi (1 adet asıl),

  c) Fotoğrafı (1 adet),

  7. Tüzel kişilik ortak oluyor ise;

  a) Tüzel kişiliğin genel kurulun / yönetim kurulunun alacağı iştirak ve temsilci kararı noter onaylı örneği ( 1 asıl),

  Bu kararda; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.

  b) Tüzel kişiliğin en son yönetim kurulu /müdür seçimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya şirkete ait noter onaylı imza sirküleri aslı (1 adet),

  c) Tüzel kişiliğin temsilcisinin T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),

  ç) Selçuk dışında ikamet eden tüzel kişiliğin temsilcisinin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü'nden onaylı ikametgâh belgesi (1 adet asıl),

  d) Tüzel kişiliğin temsilcisinin fotoğrafı (1 adet). 
   

  Not: 
  -Hissesini devrederek şirketten ayrılan ortak da hisse devir kararına katılmalı ve genel kurul kararını imzalamalıdır. 
  -Hissesini devrederek şirketten ayrılan ortak müdür ise müdürlük görevinin devam edip etmeyeceği kararda belirtilmelidir.
  -Türk Ticaret Kanunu 623. Madde gereğince en azından bir ortağın, şirketi yönetim hakkına ve temsil yetkisine sahip müdür olması gerekmektedir.
  -Müdür seçimi var ise aşağıda yer alan “Ğ-Müdür Ataması” başlığına göre istenen belgeler eklenmelidir.

   

  ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1.Dilekçe (Müdürler tarafından imzalanmış),

  2. Hisse devrine ilişkin noter onaylı genel kurul karar örneği (1 asıl),

  * Hisse devir sözleşmesine ilişkin kararlar hisse devir sözleşmesi tarihinden SONRA alınmalıdır.

  3. Noterden düzenlenmiş hisse devir sözleşmesi (1 asıl),

  4. Şirkete devir neticesinde yeni ortaklar giriyorsa yeni ortakların fotoğrafı (1 adet),

  5. Tüzel kişilik ortak oluyor ise;

  a) Tüzel kişiliğin genel kurulun / yönetim kurulunun alacağı iştirak ve temsilci kararı noter onaylı örneği (1 fotokopi),

  Bu kararda; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.

  b) Tüzel kişiliğin temsilcisinin fotoğrafı (1 adet).

   

  Not: 

  - Hissesini devrederek şirketten ayrılan ortak da hisse devir kararına katılmalı ve genel kurul kararını imzalamalıdır.
  - Hissesini devrederek şirketten ayrılan ortak müdür ise müdürlük görevinin devam edip etmeyeceği kararda belirtilmelidir.
  - Türk Ticaret Kanunu 623. Madde gereğince en azından bir ortağın, şirketi yönetim hakkına ve temsil yetkisine sahip müdür olması gerekmektedir.
  - Müdür seçimi var ise aşağıda yer alan “Ğ-Müdür Ataması” başlığına göre istenen belgeler eklenmelidir.

  TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1.Dilekçe (Müdürler tarafından imzalanmış),

  2. Adres değişikliğine ilişkin ilgili noter onaylı genel kurul karar örneği (1 asıl - 2 fotokopi).

  Adres aynı kalmak şartıyla Belediyelerce yapılan düzenleme  ile  sokak ismi veya kapı numarası değişikliği tescilinde;

  Dilekçe (Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne hitaben)

  Belediye’den alınmış yazı (ilgili yazıda adres  aynı kalmak şartıyla hangi değişikliğin yapıldığı belirtilecek)

   

  ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1.Dilekçe (Müdürler tarafından imzalanmış),

  2. Adres değişikliğine ilişkin noter onaylı genel kurul karar örneği (1 fotokopi).

  TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1.Dilekçe (Müdürler tarafından imzalanmış),

  2. Müdür atamasına ilişkin noter onaylı genel kurulu karar örneği (1 asıl - 2 fotokopi),

  3. Müdürlerin;

  a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),

  b) Selçuk dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü'nden onaylı ikametgâh belgesi (1 adet asıl),

  c) Fotoğrafı (1 adet),

  4. Şirket müdürlerinin ticaret unvanı altında atacakları imzaların noter onaylı örneği (Islak imzalı - 1 adet asıl),

  5. Pay sahipleri dışından seçilen müdürlerin görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı beyan belgeleri,

   

  Bu belgelerde;

  a) Müdürlüğe seçilen kişiler T.C. uyruklu ise; Uyruğu, T.C. Kimlik Numarası, Yerleşim Yeri,

  b)Müdürlüğe seçilen kişiler yabancı uyruklu ise; Vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası yer almalıdır. (Müdürlüğe seçilen yabancı uyruklu kişi bu belgeye ek olarak; noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl) ve varsa noter onaylı oturma veya çalışma izin belgesi (1 adet asıl),

  6. Tüzel kişilik müdür oluyor ise; Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin noter onaylı yetkili organ kararı (1 asıl),

  •Şirkete birden fazla müdür atanması halinde bunlardan biri şirketin ortağı olup olmadığına bakılmaksızın genel kurul kararında “müdürler kurulu başkanı” belirlenmesi gerekmektedir.

  Şirketlerde Sınırlı Yetkiye İlişkin İç Yönerge Uygulaması
  (6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu madde 367 – madde 371 – madde 629)

  Şirketleri, her hususta münferiden veya müştereken temsil edeceklerin yetkileri Limited Şirketlerde Genel Kurul Kararı ile alınabilecektir. 
  Ancak temsile ilişkin konular veya para yönünden yapılacak sınırlama ile atanacak yetkililer, Kanunun deyimiyle “temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, 367 nci maddeye göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları atanamaz. Bu fıkra uyarınca yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir.” Hükmü doğrultusunda düzenlenen tarih ve sayısı olan bir iç yönergenin tescil ve ilan edilmesi sonrasında atanabilecektir. 

   

  Yasa maddeleri doğrultusunda; 
  1- Müdürler kurulunun yetki devrine ilişkin iç yönerge düzenleyebilmesi, bu konuda şirket sözleşmesinde hüküm bulunmasına bağlıdır. Şirket sözleşmesinde bu konuda bir madde yoksa öncelikle şirket sözleşme değişikliği yapılarak tescil ettirilmelidir. Ana mukavele tadili, iç yönerge ile eş zamanlı olarak da tescil ve ilan edilebilir.
  2- Tarih ve sayısı olan iç yönergenin müdürler tarafından hazırlanması ve yapılacak tescil taleplerinde iç yönergenin kabulüne ilişkin müdürlerce alınan kararın noter onaylı bir suretinin müdürlüğümüze ibraz edilmesi gerekmektedir. Müdürlerce hazırlanan iç yönergenin bütün sayfalarının şirket müdürlerince imzalanması zorunlu olup, iç yönerge için ayrıca noter onayı aranmamaktadır. 
  3- İç yönergede, sadece imza grupları ve yetki çerçevesi gibi hususlar yer almalı, Belirlenen yetkilere atanan kişilerin isimleri kesinlikle yer almamalıdır.
  4- İç yönergeyle belirlenen sınırlı yetkilere atanacak kişilerin Ad-Soyad ve T.C.Kimlik Numaraları, iç yönergenin tarih ve sayısına atıf yapılmak suretiyle alınacak Genel Kurul Kararı ile belirlenmelidir.

   

  Önemli Not: Alınacak olan atama, temsil ve ilzam kararında iç yönergeye atıfta bulunulmalı ve ancak iç yönergede yer alan yetki kapsamına yer verilmemelidir. Sadece iç yönerge tarih ve sayısına atıf yapılarak iç yönerge içinde geçen yetki sınırlamasına ilişkin ibareler temsil ilzam kararında yazılmamalıdır.

   

  Not: Müdürlüğümüzce tescil ve ilan edilmiş iç yönergede herhangi bir değişiklik yapılması veya mevcut iç yönergeye ilavelerin yapılacak olması halinde, ayrı tarih ve sayı ile düzenlenmiş yeni bir iç yönergenin tescil ve ilan edilmesi gerekmektedir.

   

  ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1.Dilekçe (Müdürler tarafından imzalanmış),

  2. Müdür atamasına ilişkin noter onaylı genel kurul karar örneği (1 fotokopi),

  3. Müdürlerin fotoğrafı (1 adet),

  4. Şirket müdürlerinin ticaret unvanı altında atacakları imzaların noter onaylı örneği (1 fotokopi),

  5. Tüzel kişilik müdür oluyor ise; Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin noter onaylı yetkili organ kararı

  •Şirkete birden fazla müdür atanması halinde bunlardan biri şirketin ortağı olup olmadığına bakılmaksızın genel kurul kararında “müdürler kurulu başkanı” belirlenmesi gerekmektedir.

  Şirketlerde Sınırlı Yetkiye İlişkin İç Yönerge Uygulaması
  (6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu madde 367 – madde 371 – madde 629)

  Şirketleri, her hususta münferiden veya müştereken temsil edeceklerin yetkileri Limited Şirketlerde Genel Kurul Kararı ile alınabilecektir. 
  Ancak temsile ilişkin konular veya para yönünden yapılacak sınırlama ile atanacak yetkililer, Kanunun deyimiyle “temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, 367 nci maddeye göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları atanamaz. Bu fıkra uyarınca yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir.” Hükmü doğrultusunda düzenlenen tarih ve sayısı olan bir iç yönergenin tescil ve ilan edilmesi sonrasında atanabilecektir. 
   

  Yasa maddeleri doğrultusunda; 
  1. Müdürler kurulunun yetki devrine ilişkin iç yönerge düzenleyebilmesi, bu konuda şirket sözleşmesinde hüküm bulunmasına bağlıdır. Şirket sözleşmesinde bu konuda bir madde yoksa öncelikle şirket sözleşme değişikliği yapılarak tescil ettirilmelidir. Ana mukavele tadili, iç yönerge ile eş zamanlı olarak da tescil ve ilan edilebilir.
  2. Tarih ve sayısı olan iç yönergenin müdürler tarafından hazırlanması ve yapılacak tescil taleplerinde iç yönergenin kabulüne ilişkin müdürlerce alınan kararın noter onaylı bir suretinin Ticaret Siciline ibraz edilmesi gerekmektedir. Müdürlerce hazırlanan iç yönergenin bütün sayfalarının şirket müdürlerince imzalanması zorunlu olup, iç yönerge için ayrıca noter onayı aranmamaktadır. 
  3. İç yönergede, sadece imza grupları ve yetki çerçevesi gibi hususlar yer almalı, belirlenen yetkilere atanan kişilerin isimleri kesinlikle yer almamalıdır.
  4. İç yönergeyle belirlenen sınırlı yetkilere atanacak kişilerin Ad-Soyad ve T.C. Kimlik Numaraları, iç yönergenin tarih ve sayısına atıf yapılmak suretiyle alınacak Genel Kurul Kararı ile belirlenmelidir.

   

  Önemli Not: Alınacak olan atama, temsil ve ilzam kararında iç yönergeye atıfta bulunulmalı ve ancak iç yönergede yer alan yetki kapsamına yer verilmemelidir. Sadece iç yönerge tarih ve sayısına atıf yapılarak iç yönerge içinde geçen yetki sınırlamasına ilişkin ibareler temsil ilzam kararında yazılmamalıdır.

   

  Not: Tescil ve ilan edilmiş iç yönergede herhangi bir değişiklik yapılması veya mevcut iç yönergeye ilavelerin yapılacak olması halinde, ayrı tarih ve sayı ile düzenlenmiş yeni bir iç yönergenin tescil ve ilan edilmesi gerekmektedir.

  TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1.Dilekçe (Müdürler tarafından imzalanmış),
  2. Şube kapanışına ilişkin noter onaylı genel kurulu karar örneği (1 asıl ),

  3. Şubenin merkezi başka bir Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne kayıtlı ise;

  Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden onaylı, şirketin en son ortakları gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi.

   

  ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1.Dilekçe (Müdürler tarafından imzalanmış),

  2. Şube kapanışına ilişkin noter onaylı genel kurul karar örneği (1 fotokopi).

  TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1.Dilekçe (Müdürler tarafından imzalanmış),
  2. Tasfiyeye geçiş ve sebebine ilişkin noter onaylı genel kurulu kararı örneği (1 asıl - 2 fotokopi),

  3. Pay sahipleri dışından seçilen tasfiye memurlarının görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı beyan belgesi,

   

  Bu belgelerde;

  a) Tasfiye Memurluğuna seçilen kişiler T.C. uyruklu ise; Uyruğu, T.C. Kimlik Numarası, Yerleşim Yeri,

  b) Tasfiye Memurluğuna seçilen kişiler yabancı uyruklu ise; Vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası yer almalıdır. (Tasfiye Memurluğuna seçilen yabancı uyruklu kişi bu belgeye ek olarak; noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl) ve varsa noter onaylı oturma veya çalışma izin belgesi (1 adet asıl),

  4. Tasfiye memurlarının;

  a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),

  b) Selçuk  dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü'nden onaylı ikametgâh belgesi (1 adet asıl),

  c) Fotoğrafı ( 1 adet),

  5. Tasfiye Memurlarının “tasfiye halinde” ibaresinin eklenmiş ticaret unvanı altında atılmış tescil talepnameleri(Islak imzalı - 1 adet asıl),

  6. Alacaklılara çağrı ilan metni (3 ilan ) (Şirket yetkili tasfiye memurları tarafından imzalı).

  7-Şirketin ulaşamadığı alacaklısı varsa, tasfiyeye giren şirketin en yakın Ziraat bankasında açılmış hesabının IBAN numarası ile şirketin ulaşamadığı Alacaklılarına ilişkin listenin bulunduğu Tasfiye Memuru Beyanı

  (Not: Bankaya yatırılan alacak tutarları ve pay bedelleri ile ilgili alacakları bankaya yatırılan alacaklıların veya ortakların kimlik bilgilerine veya ortakların kimlik bilgilerine ve açılan hesaba ilişkin bilgileri gösterir bu liste en geç bir hafta içerisinde şirket merkezinin bulunduğu Müdürlüğe verilmesi gerekmektedir.)

  •Sona erme, iflastan ve mahkeme kararından başka bir sebepten ileri gelmişse müdür, birden fazla müdürün bulunması halinde en az iki müdür tescil ve ilan talebinde bulunmalıdır.

  •Tasfiye Memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye'de bulunması şarttır.

   

  ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1.Dilekçe (Müdürler tarafından imzalanmış),

  2. Tasfiyeye geçiş ve sebebine ilişkin noter onaylı genel kurul kararı örneği (1 fotokopi),

  3. Tasfiye memurlarının fotoğrafı (1 adet),

  4. Tasfiye Memurlarının “tasfiye halinde” ibaresinin eklenmiş ticaret unvanı altında atılmış ve noter tarafından onaylanmış imza beyannameleri (1 fotokopi),

  •Tasfiye Memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye'de bulunması şarttır.

  TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1. Dilekçe (Tasfiye Memuru tarafından imzalanmış),

  2. Tasfiye Memuru tarafından imzalı tasfiye sonu bilançosu (1 asıl),

  3. Tasfiye sonuna ilişkin noter onaylı genel kurulu karar örneği (1 asıl),

  4. Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne tasfiye kapanış bilançosu için yatırılan damga vergisi ücretinin tahsil edildiğine ilişkin imzalı Vergi Dairesi Alındı makbuzu aslı,

  5. Şirket alacaklılarına yapılan çağrı ilanlarına ilişkin gazeteler,(3 İlan gazetesi)

  6. Şirket ortaklarının Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi EK-5. (Tasfiye Memuru tarafından imzalanmış).

   

  ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1.Dilekçe (Müdürler tarafından imzalanmış),

  2. Tasfiye Memuru tarafından imzalı tasfiye sonu bilançosu (1 fotokopi),

  3. Tasfiye sonuna ilişkin noter onaylı genel kurul karar örneği (1 fotokopi).

  TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1.Dilekçe (Tasfiye Memuru tarafından imzalanmış),

  2. Şirketin malvarlığının pay sahipleri arasında henüz dağıtılmaya başlanılmadığına ilişkin tasfiye memurları tarafından hazırlanan rapor,

  3. Tasfiyeden dönülmesi, müdür atama, temsil ve ilzama ilişkin noter onaylı genel kurulu karar örneği(1 asıl - ),

  4. Müdürlerin;

  a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),

  b) Selçuk dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü'nden onaylı ikametgâh belgesi (1 adet asıl),

  c) Fotoğrafı (1 adet),

  5. Şirket müdürlerinin ticaret unvanı (Tasfiye halinde ibaresi olmaksızın) altında atacakları imzaların noter onaylı örneği (Islak imzalı - 1 adet asıl),

   

  ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1.Dilekçe (Tasfiye Memuru tarafından imzalanmış),

  2. Tasfiyeden dönülmesi, müdür atama, temsil ve ilzama ilişkin noter onaylı genel kurul karar örneği(1 fotokopi),

  3. Müdürlerin fotoğrafı (1 adet),

  4. Şirket müdürlerinin ticaret unvanı (Tasfiye halinde ibaresi olmaksızın) altında atacakları imzaların noter onaylı örneği (1 fotokopi).

  Tasfiye halinde bulunan Anonim, Limited ve sermayesi paylara bölünmüş Komandit şirketlerin,

  Bilinen alacaklılarıyla,

  Ulaşılamayan ortaklarının muaccel olan veya hakkında uyuşmazlık bulunmayan alacaklarının tutarı,

  Tasfiye halinde bulunan şirketin merkezinin kayıtlı bulunduğu Müdürlüğe en yakın Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi şubesinde veya şirket merkezinin bulunduğu yerde Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi şubesinin bulunmaması durumunda en yakın yerdeki şubede açılacak hesaba yatırılacaktır.

   

  Buna göre;

  Şirket defterlerinden veya diğer belgelerden alacaklı oldukları anlaşılan, yerleşim yerleri bilinen ve iadeli taahhütlü mektupla çağrılan kişiler,

   

  Şirket defterlerinden veya diğer belgelerden alacaklı oldukları anlaşılan ancak yerleşim yerleri bilinmeyen, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, şirket bağımsız denetime tabi ise şirketin internet sitesinde ve aynı zamanda sözleşmede öngörüldüğü şekilde, birer hafta arayla yapılacak üç ilanla şirketin sona ermiş bulunduğu konusunda bilgilendirilen ve alacaklarını tasfiye memuruna bildirmeye çağrılan kişiler,

   

  Tasfiye halinde bulunan şirketin ulaşılamayan ortakları,

   

  Yapılan çağrılara rağmen tasfiye halinde bulunan şirketin tasfiye memurlarına herhangi bir bildirimde bulunmazlarsa,

   

  Muaccel olan veya hakkında herhangi bir uyuşmazlık bulunmayan alacaklarının tutarı, tasfiye halinde bulunan şirketin merkezinin kayıtlı bulunduğu Müdürlüğe en yakın Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi şubesinde veya şirket merkezinin bulunduğu yerde anılan Banka şubesinin bulunmaması durumunda en yakın yerdeki şubede açılacak hesaba yatırılacaktır.

   

  Tasfiye halinde bulunan şirketin borçları ödendikten sonra, ulaşılamayan şirket ortaklarının pay bedelleri ile pay bedelleri geri verildikten sonra kalan varlıktan üzerine düşen pay da yine tasfiye halinde bulunan şirketin merkezinin kayıtlı bulunduğu Müdürlüğe en yakın Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi şubesinde veya şirket merkezinin bulunduğu yerde anılan Banka şubesinin bulunmaması durumunda en yakın yerdeki şubede açılacak hesaba yatırılacaktır.

   

  Muaccel olmayan veya hakkında uyuşmazlık bulunan borçlar bu kapsamda değildir.

   

  Buna göre;

  Tasfiye memuru; tasfiye halindeki şirketin Vergi Kimlik Numarası ile tasfiye halinde bulunan şirketin merkezinin kayıtlı bulunduğu Müdürlüğe en yakın Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi şubesinde veya şirket merkezinin bulunduğu yerde anılan Banka şubesinin bulunmaması durumunda en yakın yerdeki şubede vadeli Türk Lirası mevduat hesabı açacaktır.

   

  Tasfiye memuru bu hesaba; Tasfiye halindeki şirketin bilinen alacaklıları ile kendisine ulaşılamayan ortaklarına dair alacak tutarını şirketin ticaret unvanı ve alacaklıya ilişkin mevcut kimlik bilgileri belirtilmek suretiyle bir ay vadeli olarak yatıracaktır.

   

  Vade süresi dolduğunda, hesap aynı vade ile yenilenecektir.

   

  Tasfiye memurları, yukarıda yer alan açıklamalara göre bankaya yatırdığı alacak tutarları ve pay bedelleri ile ilgili alacakları bankaya yatırılan alacaklıların veya ortakların kimlik bilgilerine ve açılan hesaba ilişkin bilgileri gösterir listeyi en geç bir hafta içinde şirket merkezinin kayıtlı bulunduğu Müdürlüğe vermesi gerekmektedir.

   

  Tasfiye halinde bulunan şirketten alacaklı olan hak sahipleri, bankaya yapacakları ödeme taleplerinden önce ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğüne başvurarak alacaklı olduklarını gösterir belge alacaklardır.

   

  Açılan hesaptan ödeme yapılabilmesi için, alacaklının ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğünden aldığı belgeyi banka şubesine ibraz etmesi zorunludur.