-    Üyelerle işbirliği yaparak en üst düzeyde üye memnuniyetini sağlamak,
-    Hizmette güven, eşitlik, tarafsızlık ve gizlilik,
-    Kaynakları en etkin ve ekonomik biçimde kullanmak, 
-    Üyelerimize sunduğumuz hizmetleri sürekli geliştirmek, 
-    Üyelerin yaşadığı sorunların kaynağını tespit etmek ve geleceğinin yapılandırılmasına yönelik uygulamaları geliştirmek ve üyelerin işlerini kolaylaştıracak projeler hazırlamak, 
-    Üyelere öncülük ederek örnek bir sivil toplum örgütü ve Ticaret Odası oluşturmak, 
-    Üyelerini küresel gelişmeler ve olası riskler karşısında sürekli bilgilendirmek amacıyla, iletişimi daha da etkinleştirmek, eğitimler düzenlemek, 
-    Ekip çalışması anlayışını kurum kültürümüzün temel unsurlarından biri olarak görmek, 
-    Çalışanlarına değer veren bir kurum kültürü oluşturmak ve çalışma ortamını etkinleştirerek çalışan memnuniyetini sürekli kılmak, 
-    Belirlenen  hedeflere  ulaşmak  için  sistemli  ve  planlı  eğitim,  katılım  ve  geliştirme çalışmaları yapmak, 
-    Üye ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek için; kalite yönetim sisteminin şartlarına uymak ve kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirerek geliştirmek.
SELÇUK TİCARET ODASI  yönetimi, yukarıda belirtilen kalite politikası doğrultusunda üye memnuniyetinin sağlanması, hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilerek üyelerimizin gelişimine katkıda bulunulması için gerekli kaynakları sağlamayı taahhüt eder.

 

 

Üye ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek için; kalite yönetim sisteminin şartlarına uymak ve kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirerek geliştirmek.

SELÇUK TİCARET ODASI  yönetimi, yukarıda belirtilen kalite politikası doğrultusunda üye memnuniyetinin sağlanması, hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilerek üyelerimizin gelişimine katkıda bulunulması için gerekli kaynakları sağlamayı taahhüt eder.      

 

Kurumumuzun güvenilirliğini ve temsil ettiği makamın imajını korumak, temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamak amacıyla, bilişim hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarının bilgi güvenliğini sağlamak hedefimizdir.

 

Odamız;

bu hedef doğrultusunda;

Bilgi gizliliği, bütünlüğü ve ulaşılabilirliğine ilişkin güven ortamını yaratmak,

Paydaşlarımızın hızlı, kaliteli ve doğru bilgiye ulaşmalarını sağlamak için bilgi ve iletişim teknolojilerini en verimli şekilde kullanmak,

Oluşabilecek risklere karşı önlem almak,

Güncel gelişmeleri sürekli takip ederek gerekli altyapıyı oluşturmak için gerekli faaliyetleri planlar ve uygular.

 

 

 

Odamız; ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde elde ettiği mali kaynakları; paydaşlarına ve topluma fayda sağlayıcı faaliyetlerin geliştirilmesinde bir araç olarak kullanır.  

 

Bu kapsamda;

 • Mali kaynaklarını yönetirken uygun, güvenli ve etkin yatırım araçlarını kullanır.
 • Mali kaynakların yönetiminde şeffaflığı temel prensip olarak görür.
 • Mali Kaynakların yetkin personel tarafından yönetilmesini sağlar.
 • Gelir ve Giderlerini düzenli raporlarla takip eder ve gerekli iyileştirme çalışmalarını planlar ve uygular.

 

 

                                                                                

 

Kurumumuz; katılımcı bir yönetim için en önemli destek faktörü olarak iletişimi görmektedir. Bu bağlamda tüm paydaşlarıyla; dürüst, şeffaf, etik, anlaşılabilir, sürdürülebilir ve hesap verilebilirlik ilkelerine dayanan düzenli ve çift yönlü bilgi alışverişinde bulunmaya çaba göstermektedir.

 

İletişim Politikası kapsamında;

 • Tüm paydaşlar göz önüne alınarak; bilginin açıklık ve güven prensibine dayalı, doğru olarak paylaşılması hedeflenir.
 • Paydaşların iletişim ihtiyaçları ve beklentileri temel alınarak; iletişim stratejisi ve politikaları belirlenir, bu doğrultuda iletişim kanalları geliştirilir.
 • Paydaşların bilgiye kolay ulaşabilmesi için güncel teknolojiyi sürekli izler ve iletişim etkinliğini geliştirecek her türlü önlem alınır.

En önemli değerinin insan kaynağı olduğuna inanan SELÇUK TİCARET ODASI,

 • Görevinin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip kaliteli insan gücünü bünyesine kazandırmayı,
 • Çalışanlarının yaratıcıklarını kullanabilecekleri ve fikirlerini dile getirebilecekleri etkin bir iletişim ve motivasyon ortamı sağlamayı,
 • Farklı bakış açıları ve bilgi birikimlerini bir arada barındıran katılımcı yönetim politikası izlemeyi,
 • Çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerini ön planda tutarak, sürekli öğrenme ve gelişimi desteklemeyi,
 • Çalışan performanslarını objektif kriterlerle değerlendirerek, yüksek performansı ödüllendirmeyi ve teşvik etmeyi insan kaynakları politikası olarak benimsemiştir.                           

Tüm faaliyetlerinin merkezinde Selçuk ve Paydaşları olan odamız; paydaşlarının öneri, talep ve şikayetlerinin çözümlenmesini de bir öncelik olarak belirlemiştir. Bu kapsamda;

 • Paydaş öneri, talep ve şikayetlerini; açık, şeffaf, hızlı, güven verici ve paydaş odaklı bir şekilde çözmeyi taahhüt ederiz. 
 • Paydaş öneri, talep ve şikayetlerini; daima kaliteli hizmet sunma anlayışımızla ele alırız.
 • Paydaşlarımızdan şikayet aldığımız durumda her şikayeti objektif, özenli ve dikkatli bir şekilde inceler ve bu inceleme sonucunda çözüm sunarız. Şikayet ve öneriler paralelinde de kalıcı iyileştirmeleri sistem ve süreçlerimizde uygularız.
 • Çalışanların katılımcılığını, paylaşımcılığını, yaratıcılığını destekleyerek, kendilerini ifade edebilecekleri ve sürekli kendilerini geliştirebilecekleri ortamlar sağlarız.
 • Şikayet Yönetimi Süreci yasa ve mevzuata dayalı şartlara, paydaş beklentilerine uyar, çalışanların bildirimlerini dikkate alarak ilerleriz. 
 • Şikayet Yönetimi Süreci ve kullanılan sistemleri; gelişime açık alanların tespit edilmesi ve verimliliğin arttırılması için, düzenli olarak gözden geçirir, etkinlikleri raporlar ve sürekli iyileştiririz.