• Stratejik Planımız kapsamında belirlediğimiz hedefleri gerçekleştirmeye yönelik olarak tüm paydaşlarımızla etkin çalışmalar yürütmek,
 • Paydaşlarımızla işbirliği yaparak paydaş ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak en üst düzeyde paydaş memnuniyetini sağlamak,
 • Tüm sunulan hizmetleri yasal mevzuat şartlarına ve güncel teknolojilere uygun şeffaf bir şekilde yerine getirirken sürekli iyileştirmek,
 • Süreçlerimizin performansının ölçümünü sağlıklı veriler, doğru metot ve sistemlerle yapmak ve sürekli olarak iyileştirmek,
 • Çalışanlarımızın iş süreçlerine yeni fikirlerle destek olmalarını teşvik ederekpaydaşların beklentileri doğrultusunda yaratıcı ve yenilikçi hizmetler sunmak,
 • Verdiğimiz tüm hizmetlerde güven, eşitlik, tarafsızlık ve gizliliği sağlamak,
 • Hizmetlerimizi yerine getirirken kaynaklarımızı en etkin ve ekonomik biçimde kullanmak,
 • Üyelerin yaşadığı sorunların kaynağını tespit etmek ve geleceğinin yapılandırılmasına yönelik uygulamaları geliştirmek ve üyelerin işlerini kolaylaştıracak projeler hazırlamak,
 • Üyelerimizi küresel gelişmeler ve olası riskler karşısında sürekli bilgilendirmek amacıyla, iletişimi daha da etkinleştirmek, eğitimler düzenlemek,
 • Çalışanlarına değer veren bir kurum kültürü oluşturmak ve çalışma ortamını etkinleştirerek çalışan memnuniyetini sürekli kılmak,
 • Paydaş ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek için; uyguladığımız yönetim sistemlerinin şartlarına uymak ve yönetim sistemlerini sürekli iyileştirerek geliştirmek.

SELÇUK TİCARET ODASI  yönetimi, yukarıda belirtilen kalite politikası doğrultusunda paydaş memnuniyetinin sağlanması, hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilerek paydaşlarımız ve ilçemizin gelişimine katkıda bulunulması için gerekli kaynakları sağlamayı taahhüt eder.

 

Kurumumuzun güvenilirliğini ve temsil ettiği makamın imajını korumak, Stratejik Planımız kapsamında belirlediğimiz amaçlara erişmek için gerçekleştirdiğimiz temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamak amacıyla, bilişim hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarının bilgi güvenliğini sağlamak hedefimizdir.

Odamız; bu hedef doğrultusunda;

 • Bilgi gizliliği, bütünlüğü ve ulaşılabilirliğine ilişkin güven ortamını yaratmak,
 • Paydaşlarımızın hızlı, kaliteli ve doğru bilgiye ulaşmalarını sağlamak için bilgi ve iletişim teknolojilerini en verimli şekilde kullanmak,
 • Oluşabilecek risklere karşı önlem almak,
 • Güncel gelişmeleri sürekli takip ederek gerekli altyapıyı oluşturmak

için gerekli faaliyetleri planlar ve uygular.

 

Odamız; ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde elde ettiği mali kaynakları; paydaşlarına ve topluma fayda sağlayıcı faaliyetlerin geliştirilmesi, Stratejik Amaç ve Hedeflerin gerçekleştirilmesinde bir araç olarak kullanır.

Bu kapsamda;

 • Mali kaynaklarını yönetirken uygun, güvenli ve etkin yatırım araçlarını kullanır.
 • Mali kaynakların yönetiminde şeffaflığı temel prensip olarak görür.
 • Mali Kaynakların yetkin personel tarafından yönetilmesini sağlar.
 • Gelir ve Giderlerini düzenli raporlarla takip eder ve gerekli iyileştirme çalışmalarını planlar ve uygular.

 

 

                                                                                

 

Kurumumuz; katılımcı bir yönetim için en önemli destek faktörü olarakiletişimi görmektedir. Bu bağlamdatüm paydaşlarıyla; dürüst, şeffaf, etik, anlaşılabilir, sürdürülebilir ve hesap verilebilirlik ilkelerine dayanandüzenli ve çiftyönlü bilgi alışverişinde bulunmaya çaba göstermektedir.

İletişim Politikası kapsamında;

 • Tüm paydaşlar göz önüne alınarak; bilginin açıklık ve güven prensibine dayalı, doğru olarak paylaşılmasıhedeflenir.
 • Paydaşların iletişim ihtiyaçları ve beklentileri ile Stratejik Plan Amaç ve Hedefleri temel alınarak; iletişim stratejisi ve politikaları belirlenir, bu doğrultuda iletişim kanalları geliştirilir.
 • Paydaşların bilgiye kolay ulaşabilmesi için güncel teknolojiyi sürekli izler ve iletişim etkinliğini geliştirecek her türlü önlem alınır.

En önemli değerinin insan kaynağı olduğuna inanan SELÇUK TİCARET ODASI, Stratejik Plan Amaç ve Hedefleri doğrultusunda;

 • Görevinin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip kaliteli insan gücünü bünyesine kazandırmayı,
 • Çalışanlarının yaratıcılıklarını kullanabilecekleri ve fikirlerini dile getirebilecekleri etkin bir iletişim ve motivasyon ortamı sağlamayı,
 • Farklı bakış açıları ve bilgi birikimlerini bir arada barındıran katılımcı yönetim politikası izlemeyi,
 • Çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerini ön planda tutarak, sürekli öğrenme ve gelişimi desteklemeyi,
 • Çalışan performanslarını objektif kriterlerle değerlendirerek, yüksek performansı ödüllendirmeyi ve teşvik etmeyi insan kaynakları politikası olarak benimsemiştir.
 •                    

Tüm faaliyetlerinin merkezinde Selçuk ve Paydaşları olan odamız; paydaşlarının öneri, talep ve şikayetlerinin çözümlenmesini de bir öncelik olarak belirlemiştir. Bu kapsamda;

 • Paydaş öneri, talep ve şikayetlerini; açık, şeffaf, hızlı, güven verici ve paydaş odaklı bir şekilde çözmeyi taahhüt ederiz. 
 • Paydaş öneri, talep ve şikayetlerini; daima kaliteli hizmet sunma anlayışımızla ele alırız.
 • Paydaşlarımızdanşikayet aldığımız durumda her şikayeti objektif, özenli ve dikkatli bir şekilde inceler ve bu inceleme sonucunda çözüm sunarız.Şikayet ve öneriler paralelinde de kalıcı iyileştirmeleri sistem ve süreçlerimizde uygularız.
 • Çalışanların katılımcılığını, paylaşımcılığını, yaratıcılığını destekleyerek, kendilerini ifade edebilecekleri ve sürekli kendilerini geliştirebilecekleri ortamlar sağlarız.
 • Şikayet Yönetimi Süreci yasa ve mevzuata dayalı şartlara, paydaş beklentilerine uyar, çalışanların bildirimlerini dikkate alarak ilerleriz. 

Şikayet Yönetimi Süreci ve kullanılan sistemleri; 2017-2020 yılı Stratejik Plan Amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesi, gelişime açık alanların tespit edilmesi ve verimliliğin arttırılması için, düzenli olarak gözden geçirir, etkinlikleri raporlar ve sürekli iyileştiririz.