20.01.2014 tarihinden itibaren Ticaret Sicil işlemleri http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ üzerinden yapılmaktadır.Mersis üzerinden başvuru yapıldıktan sonra aşağıdaki evraklarla Müdürlüğümüze müracaat edilmelidir.

Gerekli evraklar Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne ve Oda Sicil Müdürlüğü'ne olmak üzere 2 takım halinde ve aynı anda teslim edilmesi gerekmektedir.

  TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1. Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),

  2. Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),

  3. Türkiye'de açılmış olan ilk şubenin kayıtlı olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğünden onaylı, ana sözleşme ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,

  4. Türkiye'de açılmış olan ilk şubenin kayıtlı olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğünden onaylı, kuruluşundan itibaren şube açılışına kadar geçen süre içerisinde yapılan tüm değişikliklere ait belgeler ve bunların yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri (Tarih sırasına göre),

  5. Şube açılışı için Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120.maddesine göre düzenlenmiş merkez şubenin kayıtlı olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğünden alınmış belge aslı,

  6. Şube açılışına ilişkin şirketin yetkili organı tarafından alınan kararın noter onaylı tercüme edilmiş örneği (1 asıl),

  a) Merkezin yetkili organı şube açma kararı alması halinde;

  (Bu kararda; şube unvanı, şubenin adresi, şubeyi temsil ve ilzama yetkililerin (Adı, Soyadı, Vatandaşlığı, Yerleşim Yeri, Temsil ve İlzamın şekli,), tahsis edilmiş ise şubeye ayrılmış sermaye, yalnız şubeye ilişkin olan özel hükümler açıkça belirtilecek)

  (Kararın aslı ve çevirisi yapılmış iki nüshası, bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye'deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.)

  b)Merkez Şubenin yetkili organının şube açma kararı alması halinde; (Merkez şubenin şube açma konusunda merkezden yetkilendirilmiş olması ve bu yetkilendirme kararının (Noter onaylı nüshası 1 adet) ibrazı gerekmektedir.)

  (Bu kararda; şube unvanı, şubenin adresi, şubeyi temsil ve ilzama yetkililerin (Adı, Soyadı, Vatandaşlığı, Yerleşim Yeri, Temsil ve İlzamın şekli,), tahsis edilmiş ise şubeye ayrılmış sermaye, yalnız şubeye ilişkin olan özel hükümler açıkça belirtilecek)

  7.Türkiye vekili için düzenlenen noter onaylı vekâletname örneği (1 adet asıl),

  8. Şube yetkililerinin;

   

  T.C. uyruklu ise;

  a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),

  b) Muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü'nden onaylı ikametgâh belgesi (1 adet asıl).

   

  Yabancı uyruklu ise;

  a) Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl),

  b) Varsa T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan alınan oturma veya çalışma izin belgesinin noter onaylı örneği (1 adet asıl).

  Türkiye'de herhangi bir amaçla en az altı ay süreli yabancılara mahsus ikamet tezkeresi alan yabancılar için;

  a)Yabancı kimlik numarasını gösterir noter veya Nüfus Müdürlüğü'nden onaylı evrak (1 adet fotokopi),

  b) Şube temsilcilerinin fotoğrafı (1 adet),

  9. Şube yetkilisine ait şube unvanı altında düzenlenmiş ve noter tarafından onaylanmış imza 

  beyannamesi, (Islak imzalı - 1 adet asıl – 1 adet fotokopi),

  10. Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış “Şirket Kuruluş Dilekçesi ve Bildirim Formu” (4 adet),

   

  ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1. Dilekçe (Kayıt olacak kişi tarafından imzalı),

  2. Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi(Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),

  3. Şube açılışına ilişkin şirketin yetkili organı tarafından alınan kararın noter onaylı tercüme edilmiş örneği (1 asıl),

  a) Merkezin yetkili organı şube açma kararı alması halinde;

  (Bu kararda; şube unvanı, şubenin adresi, şubeyi temsil ve ilzama yetkililerin (Adı, Soyadı, Vatandaşlığı, Yerleşim Yeri, Temsil ve İlzamın şekli,), tahsis edilmiş ise şubeye ayrılmış sermaye, yalnız şubeye ilişkin olan özel hükümler açıkça belirtilecek)

  (Kararın aslı ve çevirisi yapılmış iki nüshası, bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye'deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.) (1 asıl),

  b)Merkez Şubenin yetkili organının şube açma kararı alması halinde;

  (Merkez şubenin şube açma konusunda merkezden yetkilendirilmiş olması ve bu yetkilendirme kararının (Noter onaylı nüshası 1 asıl) ibrazı gerekmektedir.)

  (Bu kararda; şube unvanı, şubenin adresi, şubeyi temsil ve ilzama yetkililerin (Adı, Soyadı, Vatandaşlığı, Yerleşim Yeri, Temsil ve İlzamın şekli,), tahsis edilmiş ise şubeye ayrılmış 

  sermaye, yalnız şubeye ilişkin olan özel hükümler açıkça belirtilecek)

  4. Türkiye vekili için düzenlenen noter onaylı vekâletname örneği (1 fotokopi),

  5. Şube yetkililerinin fotoğrafı (1 adet),

  6. Şube yetkilisine ait şube unvanı altında düzenlenmiş ve noter tarafından onaylanmış imza beyannamesi (1 fotokopi),

  TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1. Dilekçe (Yetkililer tarafından imzalanmış),

  2. Hisse devrine ilişkin noter onaylı genel kurulu karar örneği (1 asıl ), (Hisse devir sözleşmesine ilişkin kararlar hisse devir sözleşmesi tarihinden SONRA alınmalıdır.)

  3. Noterden düzenlenmiş hisse devir sözleşmesi (1 asıl - 1 fotokopi),

  4. Pay geçişinin işlendiği (devir eden ve devir alan ortağın kaydedildiği sayfalar) pay defterinin ilgili sayfasının örneği

  5. Hisse devir kararında sermayenin kısmen veya tamamen ödendiğinin beyan edilmesi zorunlu değildir; ancak, kararda belirtilmesi durumunda sermayenin ödendiğinin tespitine ilişkin YMM veya SMMM raporu ve faaliyet belgesi aslı,

  6. Şirkete devir neticesinde yeni ortaklar giriyorsa;

   

  Gerçek kişi ortakların;

  T.C. uyruklu ise;

  a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),

  b) Muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü'nden onaylı ikametgâh belgesi (1 adet asıl).

   

  Yabancı uyruklu ise;

  a)Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl),

  b) Varsa T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan alınan oturma veya çalışma izin belgesinin noter onaylı örneği (1 adet asıl).

  Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ise;

  a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),

  b) Bulunduğu ülkenin oturma veya çalışma izin belgesinin apostil veya konsolosluk onaylı aslı ve noter onaylı tercümesi veya yabancı ülkedeki ikametgâh adresini gösterir T.C. Nüfus Müdürlüğünden alınmış belge, (1 adet asıl),

  Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybetmiş ise;

  a)Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilere tanınan hakların kullanılmasına ilişkin belgenin noter onaylı örneği (1 adet asıl ),

  b) Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl).

   

  Tüzel kişi ortakların;

  T.C. uyruklu ise;

  a) Tüzel kişiliğin Limited şirketler için genel kurulunun / Anonim şirketler için yönetim kurulunun alacağı iştirak ve temsilci kararı noter onaylı örneği ( 1 asıl),

  Bu kararda; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.

  b) Tüzel kişiliğin en son yönetim kurulu /müdür seçimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya şirkete ait noter onaylı imza sirküleri aslı (1 adet),

  c) Tüzel kişiliğin temsilcisinin T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),

  ç) Tüzel kişiliğin temsilcisinin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü'nden onaylı ikametgâh belgesi (1 adet asıl),

  d) Tüzel kişiliğin temsilcisinin fotoğrafı (1 adet).

   

  Yabancı uyruklu ise;

  a) Apostil veya konsolosluk onaylı faaliyet belgesi ya da sicil özeti aslı ve noter onaylı tercümesi (1 asıl – 1 fotokopi),

  b) İştirak kararı noter onaylı tercüme edilmiş örneği (1 asıl),

  Bu kararda; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.

  c) Kuruluş işlemlerini yürütecek kişiye verilen tercüme edilmiş apostil veya konsolosluk onaylı vekâletname (1 adet asıl),

  Bu vekâletnamede; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.

  d) Yabancı uyruklu tüzel kişiliğin temsilcisinin;

  -Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl),

  -Varsa T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan alınan oturma veya çalışma izin belgesinin noter onaylı örneği (1 adet asıl),

  -Tüzel kişiliğin temsilcisinin fotoğrafı (1 adet),

  Türkiye'de herhangi bir amaçla en az altı ay süreli yabancılara mahsus ikamet tezkeresi alan yabancılar için;

  a)Yabancı kimlik numarasını gösterir noter veya Nüfus Müdürlüğü'nden onaylı evrak (1 adet fotokopi),

  7. Ortakların ve yetkililerin fotoğrafı (1 adet),
  8. Şirket yetkilileri tarafından imzalı EK:3 formu
   (1 asıl - 1 fotokopi).

   

  ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1. Dilekçe (Yetkililer tarafından imzalanmış),

  2. Hisse devrine ilişkin noter onaylı genel kurul karar örneği (1 fotokopi),

  * Hisse devir sözleşmesine ilişkin kararlar hisse devir sözleşmesi tarihinden SONRA alınmalıdır.

  3. Noterden düzenlenmiş hisse devir sözleşmesi (1 fotokopi),

  4. Şirkete devir neticesinde yeni ortaklar giriyorsa;

   

  Tüzel kişi ortakların;

  T.C. uyruklu ise;

  a) Tüzel kişiliğin Limited şirketler için genel kurulunun / Anonim şirketler için yönetim kurulunun alacağı iştirak ve temsilci kararı noter onaylı örneği (1 fotokopi),

  Bu kararda; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.

  b) Tüzel kişiliğin temsilcisinin fotoğrafı (1 adet).

   

  Yabancı uyruklu ise;

  a) Apostil veya konsolosluk onaylı faaliyet belgesi ya da sicil özeti ve noter onaylı tercümesi (1 fotokopi),

  b) İştirak kararı noter onaylı tercüme edilmiş örneği (1 fotokopi),

  Bu kararda; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.

  c) İşlemleri yürütecek kişiye verilen tercüme edilmiş apostil veya konsolosluk onaylı vekâletname (1 fotokopi),

  Bu vekâletnamede; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.

  ç) Yabancı uyruklu tüzel kişiliğin temsilcisinin fotoğrafı (1 adet),

  5. Ortakların ve yetkililerin fotoğrafı (1 adet).

   

  TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1. Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),

  2. Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),

  3. Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış Mersis' ten alınan Şirket Kuruluş Dilekçesi ve Bildirim Formu (5 adet),

  4. Ticari işletmenin merkezinin bulunduğu kaynak ülke hukukunun, şube açacak işletme için tescilde aradığı şartların yerine getirildiğini ve şubenin tescili için ibrazı gerekli olan belgeleri gösteren yetkili makamdan alınmış yazı ve bir nüsha çevirisi,

  ( Bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye'deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.)

  5.Kaynak ülkede şubenin tescili için ibrazı gerekli tüm belgeler,

  ( Bu belgelerin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye'deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.)

  6. Merkez işletmenin güncel sicil kayıtlarını içeren belgenin ve şirketlerde şirket sözleşmesinin onaylı birer örneği ile birer nüsha çevirisi

  ( Bu belgelerin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye'deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.)

  7. Merkezin yetkili organının şube açma kararı.

  (Bu kararda; Şubenin Ticaret Unvanı, Varsa İşletme Adı, Şubenin Merkezi Ve Adresi, Şubeyi Temsil Ve İlzama Yetkili Ticari Temsilcilerin (Adı, Soyadı, Vatandaşlığı, Yerleşim Yeri, Temsil ve İlzamın şekli ), şubeye ayrılmış sermaye, şubenin faaliyet konusunun yer alması gerekmektedir.)

  (Kararın aslı ve çevirisi yapılmış iki nüshası, bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye'deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.)

  8. Şube açacak merkezin unvanı, türü, işletme konusu, sermayesinin türü ve tutarı, kuruluş tarihi, sicil numarası, tabi olduğu hukuk, Avrupa Birliği üyesi olup olmadığı, internet sitesi, şubenin unvanı ve şubeye ayrılmış sermaye tutarı, şubeyi mahkemeler dâhil, özel kuruluşlar ve kamu kuruluşları nezdinde tam yetkili olarak temsil edecek kişi veya kişilerin adı, soyadı ve adresi ile şubenin adresini içeren merkezin yetkilileri tarafından imzalanmış beyannamenin aslı ve bir nüsha çevirisi

  9. Türkiye'deki şubeyi mahkemeler dâhil, özel kuruluşlar ve kamu kuruluşları nezdinde tam yetkili olarak temsil edecek kişi veya kişiler için düzenlenen vekâletnamenin aslı ve çevirisi

  (Bu belgenin yurt dışında düzenlenmesi halinde, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler 

  tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye'deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.)

  10. Şube temsilcilerinin; (YERLEŞİM YERİNİN MUTLAK SURETLE TÜRKİYE'DE BULUNMASI ZORUNLUDUR)

   

  T.C. uyruklu ise;

  1.T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),

  2.Muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü'nden onaylı ikametgâh belgesi (1 adet asıl)

   

  Yabancı uyruklu ise;

  a)Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl),

  b) Varsa T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan alınan oturma veya çalışma izin belgesinin noter onaylı örneği (1 adet asıl)

  c) Muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü'nden onaylı ikametgâh belgesi (1 adet asıl)

  Türkiye'de herhangi bir amaçla en az altı ay süreli yabancılara mahsus ikamet tezkeresi alan yabancılar için;

  a)Yabancı kimlik numarasını gösterir noter veya Nüfus Müdürlüğü'nden onaylı evrak (1 adet asıl),

  b) Muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü'nden onaylı ikametgâh belgesi (1 adet asıl)

  11. Şube temsilcilerinin fotoğrafı (1 adet),

  12. Şubeyi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilerin ticaret unvanı altında atacakları imzaların noter 

  onaylı örneği. (Islak imzalı - 1 adet asıl – 1 fotokopi),

   

  ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1. Dilekçe (Kayıt olacak kişi tarafından imzalı),

  2. Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi(Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),

  3. Merkez işletmenin güncel sicil kayıtlarını içeren belgenin ve şirketlerde şirket sözleşmesinin onaylı birer örneği ile birer nüsha çevirisi (1 fotokopi),

  ( Bu belgelerin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye'deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.)

  4. Merkezin yetkili organının şube açma kararı,

  (Bu kararda; Şubenin Ticaret Unvanı, Varsa İşletme Adı, Şubenin Merkezi Ve Adresi, Şubeyi Temsil Ve İlzama Yetkili Ticari Temsilcilerin (Adı, Soyadı, Vatandaşlığı, Yerleşim Yeri, Temsil ve İlzamın şekli ), şubeye ayrılmış sermaye, şubenin faaliyet konusunun yer alması gerekmektedir.)

  (Kararın aslı ve çevirisi yapılmış iki nüshası, bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye'deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.) (1 asıl),

  5. Türkiye'deki şubeyi mahkemeler dâhil, özel kuruluşlar ve kamu kuruluşları nezdinde tam 

  yetkili olarak temsil edecek kişi veya kişiler için düzenlenen vekâletnamenin aslı ve çevirisi

  (Bu belgenin yurt dışında düzenlenmesi halinde, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye'deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.) (1 fotokopi),

  *Şube temsilcilerinin; (YERLEŞİM YERİNİN MUTLAK SURETLE TÜRKİYE'DE BULUNMASI ZORUNLUDUR)

  6. Şube temsilcilerinin fotoğrafı (1 adet),

  7. Şubeyi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilerin ticaret unvanı altında atacakları imzaların noter onaylı örneği (1 fotokopi).

   

  TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

   

  (ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER İÇİN):

  1. Dilekçe (Tüm Yönetim Kurulu/Müdürler tarafından imzalanmış),

  2. Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Tüm Yönetim Kurulu/Müdürler tarafından imzalanmış),

  3. 4 adet Noter onaylı şirket sözleşmesi,

  4. Tüm Yönetim Kurulu/Müdürler tarafından imzalanmış Mersis' ten alınan Şirket Kuruluş Dilekçesi ve Bildirim Formu (5 adet),

  5. Kurucular Beyanı (Tüm kurucular tarafından imzalanmış),

  6. Nakdi sermayenin %25'nin ödendiğine dair banka mektubu ve dekontu,

  7. Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları,

  8. Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı,

  9. Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge,

  10. Ayın ve işletmenin devir alınmasına ilişkin olanlar da dâhil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler,

  11. Kuruluşu Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı,

  12. Pay sahipleri dışından seçilen yönetim kurulu üyelerinin/müdürlerin görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı beyan belgesi, (1 adet asıl)

   

  Bu belgelerde;

  a) Yönetim Kuruluna/Müdürlüğe seçilen kişiler T.C. uyruklu ise; Uyruğu, T.C. Kimlik Numarası, Yerleşim Yeri,

  b)Yönetim Kuruluna/Müdürlüğe seçilen kişiler yabancı uyruklu ise; Vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası yer almalıdır. (Yönetim kuruluna/Müdürlüğe seçilen yabancı uyruklu kişi bu belgeye ek olarak; noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl) ve varsa noter onaylı oturma veya çalışma izin belgesi (1 adet asıl),

  13. Bir tüzel kişinin yönetim kurulu üyeliğine/Müdürlüğe seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin noter onaylı yetkili organ kararı (1 asıl),

  14. Gerçek kişi ortakların ve yetkililerin,

   

  T.C. uyruklu ise;

  a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),

  b) Selçuk dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü'nden onaylı ikametgâh belgesi (1 adet asıl).

   

  Yabancı uyruklu ise;

  a)Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl),

  b) Varsa T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan alınan oturma veya çalışma izin belgesinin noter onaylı örneği (1 adet asıl).

  Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ise;

  a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),

  b) Bulunduğu ülkenin oturma veya çalışma izin belgesinin apostil veya konsolosluk onaylı aslı ve noter onaylı tercümesi veya yabancı ülkedeki ikametgâh adresini gösterir T.C. Nüfus Müdürlüğünden alınmış belge, (1 adet asıl),

   

  Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybetmiş ise;

  a)Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilere tanınan hakların kullanılmasına ilişkin belgenin noter onaylı örneği (1 adet asıl ),

  b) Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl).

  15. Tüzel kişi ortak, yetkililerin ve yönetim kuruluna/Müdürlüğe seçilen tüzel kişinin gerçek kişi temsilcisinin;

   

  T.C. uyruklu ise;

  a) Tüzel kişiliğin genel kurulunun / yönetim kurulunun alacağı iştirak ve temsilci kararı noter onaylı örneği ( 1 asıl),

  Bu kararda; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.

  b) Tüzel kişiliğin en son anonim şirketler için yönetim kurulu / Limited şirketler için müdür seçimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya şirkete ait noter onaylı imza sirküleri aslı (1 adet),

  c) Tüzel kişiliğin temsilcisinin T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),

  ç) Selçuk dışında ikamet eden tüzel kişiliğin temsilcisinin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü'nden onaylı ikametgâh belgesi (1 adet asıl),

  d) Tüzel kişiliğin temsilcisinin fotoğrafı (1 adet).

   

  Yabancı uyruklu ise;

  a) Apostil veya konsolosluk onaylı faaliyet belgesi ya da sicil özeti aslı ve noter onaylı tercümesi (1 asıl),

  b) İştirak kararı noter onaylı tercüme edilmiş örneği (1 asıl),

  Bu kararda; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.

  c) Kuruluş işlemlerini yürütecek kişiye verilen tercüme edilmiş apostil veya konsolosluk onaylı vekâletname (1 adet asıl),

  Bu vekâletnamede; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.

  ç) Yabancı uyruklu tüzel kişiliğin temsilcisinin;

  -Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl),

  -Varsa T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan alınan oturma veya çalışma izin belgesinin noter onaylı örneği (1 adet asıl),

  -Tüzel kişiliğin temsilcisinin fotoğrafı (1 adet),

  16. Türkiye'de herhangi bir amaçla en az altı ay süreli yabancılara mahsus ikamet tezkeresi alan yabancılar için;

  a)Yabancı kimlik numarasını gösterir noter veya Nüfus Müdürlüğü'nden onaylı evrak (1 adet fotokopi),

  17. Ortakların, yetkililerin ve yönetim kuruluna/müdürlüğe seçilen tüzel kişinin gerçek kişi temsilcisinin fotoğrafı (1 adet),

  18. Şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilerin ticaret unvanı altında atacakları imzaların noter onaylı örneği. (Islak imzalı - 1 adet asıl – 1 fotokopi),

  19. Sermayenin onbinde dördünün Rekabet Kurumunun T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesinde bulunan 80000011 nolu hesabına yatırıldığını gösteren kaşeli ve imzalı banka dekontu (Sadece Anonim ve Limited Şirketler için).

  1. Dilekçe (Kayıt olacak kişi tarafından imzalı),

  2. Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Kayıt olacak kişi tarafından imzalı),

  3. Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl),

  4. Varsa T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan alınan oturma veya çalışma izin belgesinin noter onaylı örneği (1 adet asıl),

  5. Fotoğrafı (1 adet),

  6. Noter huzurunda düzenlenmiş ticaret unvanı altına atılmış tescil talepnamesi,(İmza beyanında Uyruğu, T.C. Kimlik Numarası / Yabancı uyruklu ise Vergi Dairesinden alınacak vergi numarası, Ticaret Unvanı, İş Konusu, İşe Başlama Tarihi, İş Adresi, Ev Adresi yer almalıdır.) (Islak imzalı - 1 adet asıl),

  7. Vergi levhası ve yoklama tutanağı fotokopisi,

  8. Gerçek kişi, yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ise;

  Bulunduğu ülkenin oturma veya çalışma izin belgesinin apostil veya konsolosluk onaylı aslı ve noter onaylı tercümesi veya yabancı ülkedeki 

  ikametgâh adresini gösterir T.C. Nüfus Müdürlüğünden alınmış belge, (1 adet asıl),

  9. Gerçek kişi, çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybetmiş ise;

  Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilere tanınan hakların kullanılmasına ilişkin belgenin noter onaylı örneği (1 adet asıl ),

  10. Türkiye'de herhangi bir amaçla en az altı ay süreli yabancılara mahsus ikamet tezkeresi alan yabancılar için yabancı kimlik numarasını gösterir noter veya T.C. Nüfus Müdürlüğü'nden onaylı evrak (1 adet asıl).

   

  ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1. Dilekçe (Kayıt olacak kişi tarafından imzalı),

  2.Gerçek Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi(Kayıt olacak kişi tarafından imzalı),

  3. Fotoğrafı (1 adet),

  4. Noter huzurunda düzenlenmiş ticaret unvanı altına atılmış tescil talepnamesi,(İmza beyanında Uyruğu, T.C. Kimlik Numarası / Yabancı uyruklu ise Vergi Dairesinden alınacak vergi numarası, Ticaret Unvanı, İş Konusu, İşe Başlama Tarihi, İş Adresi, Ev Adresi yer almalıdır.) (1 fotokopi),
  5. Vergi levhası fotokopisi.

   

  TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1. Dilekçe (Kayıt olacak kişi tarafından imzalı),
  2. Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Kayıt olacak kişi tarafından imzalı),
  3. Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl),
  4. Varsa T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan alınan oturma veya çalışma izin belgesinin noter onaylı örneği (1 adet asıl),
  5. Fotoğrafı (1 adet),
  6. Noter huzurunda düzenlenmiş ticaret unvanı altına atılmış tescil talepnamesi,(İmza beyanında Uyruğu, T.C. Kimlik Numarası / Yabancı uyruklu ise Vergi Dairesinden alınacak vergi numarası, Ticaret Unvanı, İş Konusu, İşe Başlama Tarihi, İş Adresi, Ev Adresi yer almalıdır.) (Islak imzalı - 1 adet asıl),
  7. Vergi levhası ve yoklama tutanağı fotokopisi,
  8. Gerçek kişi, yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ise;
  Bulunduğu ülkenin oturma veya çalışma izin belgesinin apostil veya konsolosluk onaylı aslı ve noter onaylı tercümesi veya yabancı ülkedeki ikametgâh adresini gösterir T.C. Nüfus Müdürlüğünden alınmış belge, (1 adet asıl),
  9. Gerçek kişi, çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybetmiş ise;
  Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilere tanınan hakların kullanılmasına ilişkin belgenin noter onaylı örneği (1 adet asıl ),
  10. Türkiye'de herhangi bir amaçla en az altı ay süreli yabancılara mahsus ikamet tezkeresi alan yabancılar için yabancı kimlik numarasını gösterir noter veya T.C. Nüfus Müdürlüğü'nden onaylı evrak (1 adet asıl). noter veya T.C. Nüfus Müdürlüğü'nden onaylı evrak (1 adet asıl).

   

  ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1. Dilekçe (Kayıt olacak kişi tarafından imzalı),
  2.Gerçek Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi(Kayıt olacak kişi tarafından imzalı),
  3. Fotoğrafı (1 adet),
  4. Noter huzurunda düzenlenmiş ticaret unvanı altına atılmış tescil talepnamesi,(İmza beyanında Uyruğu, T.C. Kimlik Numarası / Yabancı uyruklu ise Vergi Dairesinden alınacak vergi numarası, Ticaret Unvanı, İş Konusu, İşe Başlama Tarihi, İş Adresi, Ev Adresi yer almalıdır.) (1 fotokopi),

  5. Vergi levhası fotokopisi.