Oda Yönetim Kurulu, dört yıl için seçilen, meclis üye sayısı yirmiden az olan odalarda beş kişiden oluşur. Selçuk Ticaret Odası Yönetim Kurulu bir başkan,bir başkan yardımcısı, bir sayman üye ve 2 yönetim kurulu üyesi olmak üzere 5 kişiden oluşmaktadır.


Meclis kendi üyeleri arasından Yönetim Kurulu’nun başkanını, asıl ve yedek üyelerini tek liste halinde seçer. Yönetim Kurulu, kendi üyeleri arasından dört yıl için bir veya iki başkan yardımcısı ve bir sayman üye seçer.
Üst üste iki dönem Yönetim Kurulu başkanlığı yapmış olanlar, aradan iki seçim dönemi geçmedikçe aynı göreve yeniden seçilemezler.


Bir odanın Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, aynı zamanda başka bir oda veya borsanın meclisinde de görev alamazlar.
Toplantı gündemi başkan veya yokluğunda yetkilendirdiği başkan yardımcısı tarafından belirlenir. Ayrıca yönetim kurulu üyelerinin en az üçte birinin başvurusu ile toplantının başlamasına kadar, gündeme yeni madde eklenir.
 

Oda yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
•    Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde oda işlerini yürütmek.
•    Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara ilişkin raporları oda meclisine sunmak.
•    Aylık hesap raporunu oda meclisinin incelemesi ve onayına sunmak.
•    Oda personelinin işe alınmalarına ve görevlerine son verilmesine, yükselme ve nakillerine karar vermek.
•    Disiplin kurulunun soruşturma yapmasına karar vermek, bu Kanun uyarınca verilen disiplin ve para cezalarının uygulanmasını sağlamak.
•    Hakem, bilirkişi ve eksper listelerini hazırlamak ve onaylanmak üzere meclise sunmak.
•    Bu kanun uyarınca ve ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri tasdik etmek.
•    Odanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadî ve sınaî durumu hakkında yıllık rapor hazırlayıp meclise sunmak.
•    Hazırladığı oda iç yönergesini meclise sunmak.
•    Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeyi yapmak, çalışma alanı içindeki ticarî ve sınaî faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak ve meclisçe belirlenen maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla ilân etmek.
•    Oda personelinin disiplin işlerini bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen esas ve usuller çerçevesinde karara bağlamak.
•    Yüksek düzeyde vergi ödeyen, ihracat yapan, teknoloji geliştiren üyelerini ödüllendirmek.
•    Bütçede karşılığı bulunması kaydıyla sosyal faaliyetleri desteklemek ve özendirmek, bağış ve yardımlarda bulunmak, burs vermek, meclis onayı ile okul ve derslik yapmak.
•    Hakem veya hakem heyeti seçmek.
•    Bu Kanunla ve sair mevzuatla odalara verilen ve özel olarak başka bir organa bırakılmayan diğer görevleri yerine getirmek.

 

Yönetim Kurulu Başkanı

I.​ YETKİ VE SORUMLULUKLAR

A.​ Yasal Sorumlulukları

1.​ Oda hizmetlerinin ve çalışmalarının yasa, yönetmelikler ve uluslararası standartlara uygun yürütülmesini sağlamak ve faaliyetleri denetlemek,

2.​ Haftalık Yönetim Kurulu ve Aylık Oda Meclisi Toplantılarına katılmak ve odanın gerçekleştirdiği faaliyetleri, yapılması planlanan işleri Oda Meclisinin onayına sunmak,

3.​ Yönetim Politikası ve stratejilerini belirlemek ve gerekli durumlarda Meclis onayı alındıktan sonra bu politika ve stratejiye uygun temsil ve hizmet faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak,

B.​ Sistem Sorumlulukları

1.​ ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin kurulması için en üst düzeyde sorumludur.

II.​ VEKALET

A.​ Başkan yardımcılarından biri vekalet eder.

III.​ ÜST-AST İLİŞKİLERİ

A.​ Oda meclisine karşı sorumludur.

IV.​ GÖREV PROFİLİ

A.​  “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmeliği”nde aranan koşullar.

V.​ RAPORLAMA

A.​ Oda meclisine yazılı ve sözlü rapor verir.

İLGİLİ DOKÜMANLAR

​ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmeliği

 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları

I.​ YETKİ VE SORUMLULUKLAR

A.​ Yasal Sorumlulukları

1.​ Yönetim Kurulu Başkanının yokluğunda başkanlık makamına vekalet etmek,

2.​ Haftalık Yönetim Kurulu Toplantılarına katılmak ve oda faaliyetlerinden kendisini ilgilendiren konular hakkında Yönetim Kuruluna rapor sunmak.

3.​ Yönetim Kurulunun verdiği görevleri yasa, yönetmelikler ve istenen koşullara uygun olarak tamamlanmasını sağlamak

B.​ Sistem Sorumlulukları

1.​ ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin kurulması ve geliştirilmesine katkı sağlamaktan sorumludur.

II.​ VEKALET

A.​ Yönetim Kurulu Başkanının olmadığı durumlarda yönetim kurulu başkanına vekalet eder.

III.​ ÜST-AST İLİŞKİLERİ

A.​ Yönetim Kurulu Başkanına karşı sorumludur.

IV.​ GÖREV PROFİLİ

A.​  “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmeliği”nde aranan koşullar.

V.​ RAPORLAMA

A.​ Yönetim Kurulu Başkanı ve Oda meclisine yazılı ve sözlü rapor verir.

İLGİLİ DOKÜMANLAR

​ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmeliği

 

Yönetim Kurulu Üyeleri

I.​ YETKİ VE SORUMLULUKLAR

A.​ Yasal Sorumlulukları

1.​ “5174 sayılı TOBB ile Odalar Borsalar Kanunu”nda verilen görevler

B.​ Sistem Sorumlulukları

1.​ SELÇUK TİCARET ODASI Kalite Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesine katkıda bulunmak.

II.​ VEKALET

III.​ ÜST-AST İLİŞKİLERİ

A.​ Yönetim Kurulu Meclis’e karşı sorumludur.

IV.​ GÖREV PROFİLİ

A.​ “5174 sayılı TOBB ile Odalar Borsalar Kanunu”nda belirtilen nitelikler

V.​ RAPORLAMA

A.​ Yönetim Kurulu Başkanına yazılı ve sözlü rapor verir.

İLGİLİ DOKÜMANLAR

​ 5174 sayılı TOBB ile Odalar Borsalar Kanunu

 • Koray Yolcu

   Yönetim Kurulu Başkanı

   • Atatürk Mah. Efes Sanayi Sitesi A Blok No:2-3-4 Selçuk - İzmir
   • 0 (232) 892 66 50
   • 0 (232) 892 66 79
   • korayyolcu@selcukticaret.odasi.org.tr
 • Caner Tabak

   Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

   • ATATÜRK MAH. MAHALLESİ KUŞADASI YOLU AGORA İŞ MERKEZİ SELÇUK/İZMİR
   • 0 (232) 892 30 53
 • Murat Tabak

   Sayman Üye

   • İsabey Mah.Tabaklar Cad.No:2 Selçuk - İzmir
   • 0 (232) 892 62 62
   • 0 (232) 892 73 49
 • İsmail Karahan

   Yönetim Kurulu Üyesi

   • Atatürk Mh Şahabettin Dede Cd No:7/1 Selçuk - İzmir
   • 0 (232) 892 45 03
 • Tamsuer Gültekin

   Yönetim Kurulu Üyesi

   • ATATÜRK MAHALLESİ ATATÜRK CAD. NO: 143 B SELÇUK/İZMİR
   • 0 (232) 892 30 52